/Wydawnictwo_gwiazdkowe_1928-0001.djvu

			. 


. 


" 


. 


c 


ł 


"- I 
ł  \ 


.. " 


"- .. 


( 


, ) 


c 


.\ 


'ł(\ 
\
.. 


.. 


" 
... 
. 
 


 \' 

 
 \ , 
);''\ '" Yr -.::-. "'\" 
. .... 1. . 
..........- .; \ J 
. 
_...,,; 
) ' ",::,., '-"'- '. . 
lI
r -, . " 
l - 1 


'" 


\ 


1(, 


7rIJ
 
j 


!J"l
' 


.. 


GWIAZDKA 
1 9 28 


., 


'" 
   
'
 


" 


A 1\ 6
 . 


l. 
l4)2} WYDAWNICTWA 
, GWIAZDKOWE  _ ,
 !!-
 

 "l .,,1 
 
I
 
 
jt\
 ) 
 
::,  '1\. .1'.' :r,/J 
. 
! I
l 
 
 '" ""
, ...

;;ł' 
;, ,\
v'" I J
 
 ) \
2:.-j. 1 0(} I .::-
 
l il ; 
 I l) '1,,

..:"'. J
 I .
..., 
,( "i. I 'I

.. 4'
 \. '.
 
,tł" ", 


',;
 . 4,.. 
 V 
\ 'ł / 
K tv !l l, l:: ff
, 
\ 
 J!( -- - ,- :'-." 
i 
 I
' J 
 . · .
-' 
¥- 
 
1 -, - \ I "" rlllll 
--' ł 
., _ 

 .- 
t ,

 
 ' -.... 
) 
 
,, 
 ': \ 
'ł;
 

 ł 4:'1 1 (, 
 
 r. ,;
 
" "':J I' .ł....I1 \\ ' \ . " /' :;.","1!"!: ", 

 l 
f , , I 
, I # , "7 L /j 7, 
 I ' l, 
. 

r J'
'
.t I. IJ j. . - /t;,' Ó} ",ł 
. ...,\
 l " /' 
J'ł" + 
" . ' 
, 


GEBETIINERiWOLff 
WARSlA WA
 KRAKÓW.LUBLIN ..ŁÓDi( 
POZNAŃ
WIINO*ZAKOPANE 
* p ARY Z * NOWOŚCI1928 


t BARSZCZEWSKI ST. Szlakiem sławy, krwi i złota. 6 
BIBLJOTEKA MUZYCZNA ..... 9 
BOGUSŁAWSKI A. Różne powiastki 11 
"Zajączki 11 
" Żywe literki '" . .... 12 
CZAJKOWSKI A. Baśń o żelaznym wilku i pięknym królewiczu. 13 
MAKUSZYŃSKI K. O dwóch takich, co ukradli księżyc. . 8 
OPPMAN A. (OR-OT) Kochaj żołnierza . . .. .... 7 
'-. 
REYMONT WŁ. ST. Chłopi, wydanie ilustrowane . 3 
SMOLARSKI M. Młodość sławnych Polaków. . . 10 


WYDANIA WZNOWIONE 


" 


" 


Księżniczka Katarzyna . 
Młody wygnaniec. . 


48 
51 
51 
60 
32 
32 
62 
. 
62 


MORA WSKA Z. Na zgliszczach Zakonu. . . . . . 
SIENKIEWICZ H. Krzyżacy (w oprac. dla młodzieży). . 
- 
" .... 
 
 
o Vadis (w oprac. dla młodzieży) . 
URBANO 


 siężniczka. . . . . . . . . 
. 
ZALESKA J. M. Bajeczki prawdziwe . . . . . 
Iskierki . . . . . . . 


" 


KSIĄŻKI OBRAZKOWE DLA MAŁYCH DZIECI . 

-32 
KSIĄŻKI DLA STARSZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ..33-62 
KSIĄŻKI NA PODARUNKI DLA DOROSŁYCH . . . 15-26 
KOLĘDY . . ., ............... 63-64 


KARTA TYTUŁOWA KOMPOZYCJI E. BARTŁOMIEJCZYKA 
Zakłady Drukarskie F. Wyszyński i S-ka, Warecka 15. c 


. . 


H Ł 


o P.\
"I 
\ \ \ 
('\,\\ 
STROWANE 


W YDANJ E 


iezwykłem zjawiskiem w literaturze 
polskiej, i nietylko polskiej, ale 
i wszechświatowej (jak tego dowo- 
dzi miarodajna opinja zagranicy, 
wyrażająca się w przyznaniu na- 
grody Nobla, tego najwyższego od- 
znaczenia literackiego) jest epopeja 
Reymonta. Tak samo niezwykłem 
wydarzeniem staje się ukazanie się Cblopów w wydaniu- 
ilustrowanem z tego przede\yszystkiem względu, że łączy 
ono tekst genjalnego pisarza z wyjątkowo wartościową 
interpretacją plastyczną, 'na którą składają się świetne 
I obrazy laureata Akademji Umiejętności (nagroda im. 
Barczewskiego) i m. stoł. Warszawy (nagroda malarska 
1928 r.), wielkiego artysty, jakim jest Apolonjusz Kę- 
dzierski, i ozdoby rysunkowe prof. Zygmunta Kamiń- 
skiego, jednego z2:. najwybitniejszych grafików współ- 
czesnych. Arcydzieło Reymonta, po rraz pierwszy po- 
jawiające się w edycji ilustrowanej, znalazło IW wymie- 
nionych artystach natchnionych tłumaczów, którzy z nie- 
zwykłą intuicją i talentem 'potrafili całe bogactwo rey- 
montowych obrazów, ich {żywiołową' wIelkość i siłę, 
swoistość i piękno przetransponować na mowę barw 
i linij. Dzięki temu współdziałaniu znakomitych pIast y- 
ków
-=drięki również współpracy drukarni W. L. Anczyca 
i Sp. powstała 'całość, godna wielkiego dzieła Rey- 
monta, którem zdobył on sobie:ostatecznie serca u swoich 
a sławę imienia polskiego rozszerzył wśró
 obcych. 


r 


:5 
 r 
 A 

.


 "' 
 
,.. 
 ...... .111 f ) 
.--.' ",<\ 
 
_ _ , "to. :.
 
\ii) 
 - 


 ,.,.t3 
 
 @ 
&-' . fJ,' 
 
 fj 
,
 

Q

 
 

 

" t

 
-

 . 
.J

4\ .. 
(j

r. 
j tl
_ fJ
 
\W 
 
o 

,. .
1\'
WJ 
.o :9 
 
 
,. .J
 - 
 I' 
. 
Jel. .- 

 \.. 
 


. .
. 
....,,
\ 

 
... 


+LATO+ 


{. 
.
 


. -- 


,f 


'- 


- . 


.........../ 

.VA. 


Frontispisy kompozycji Zygmunta Kamińskiego. 


, 


Cb/opi W wydaniu ilustrowanem ukazali się w dwóch 
tomach objętości 856 str. w formacie in 4-0. Każdy 
z dwóch tomów obejmuje dwie części powieści (Jesień 
_ Zima, Wiosna - Lato), każda zaś z tych części po- 
przedzona jest frontispisem kompozycji Zygmunta Kamiń- 
skiego, którego również roboty są rozpoczynające każdy 
rozdział inicjały i ozdoby, odbite w odmiennym dla ka- 
żdej części kolorze. Wykonane w - czterobarwnym 
druku ilustracje według obrazów A. Kędzierskiego 
przedstawiają najwybitniejsze momenty epopei. 


. :-''1 o. m 
 ." ; 

/L_V
 
( ) 
 
 
')
. \
 
 
,v
 . ł ---- 

\ 
"-.1.. /

\ 
 JĄ
 
łoIi!.'.\ 
 4 .Ił'. 


 /( ... . 
 1; 
<. 
 y ,
 
[/"A 
 
-, - 
 
,. 
 


C{3n.a za 2 U. 
wopr. od zł. 200.- 


Cena za 2 tt. 
w brosz. zł. 160.- 


- 4 - . 


Jr 


'

'
;"" 
"ł.'f", . .
I' 
"""W . 
:,:
JJ .
. 
I 
n' 


ą 


,
:"', 
,::: 


t ,
d
:... 


.... 
- .'>.
.....  .,,::..:
 


, ".1' 
ł"
.'- . o 

..
.' 


..:...;
.- 


:
r"; 
'\
 
'. .{
 
'. .'.- y
 
:'

ł


>
  .
-". . 


i-io._r-;. .J'-: 


....-y. ;..-"....:t- ,. 


....;. 


- .... 


.. 
.,. \,

 
'X 
 '

1.
\, 


Na jarmarku (Dominik owa). 


. 


:
 


:.,'  


--' ' (, ''''''' 
'

ł!.if ":..c. >Y" 
. ,- . ... . .",.,. . .,.. 
-;;. . 
 ..,':. >r<.. 


.;." 
1'''
';= ' 
tł . 


,;
?
.
?
, 
_'" -"i 
 
i' .1; . .." .. . 
: ,..
 .t, "c:::_' 
f,i

 
t ,:
t/ li; , 
Ił .
: 

}M
f,J 
; 'JF-,.f./J 


A'ł

 i

 ,
 
ff ' . . :
: 
.":'

 ( ' #. :'. 
. > 
 
jIo .,. <- +. 
ł . " ,f " 
/. \ ' 
\ .
. ,,
. .,; ... 


'" ' 
, .
.. 
't : ...... 
<
 <\ 
 


J " 


, 
\ <-y 


. i;;,.
. ,\"" 


Przed kościołem (Jagna). ..- 


;: 
;':

.3 
- Y
>*!


 _"';:,./
 i
".
" . 
,....' . 
'
 ("1.' ... r. 
T' - ""'J'. .. ..;ot 


-->. 


_ 1r 
,; 

<
. ';'<:"' F;
 
;. 
 

 .,,;.
. 

_:" 
., :. :<
: i ł W ?. 
'ch"f'
_.,...,; . 
., '" 


. 

.. 


'. . 
t;;
.;r 
'
<
'" { ',. 

, '«.
.
,.
 


,,

f':" __ 
..
 " 
..... 

. i.
;' 
...
: .... 
..
..
 

.:

 ..
 .:
 .. 
. 
 . ... . ... // 
J.-...., ...{.ł. . 
'./
-.
. '" " 


.. 
. 


.
:-  
 "\., 


-<..
 f.: ':-{,. "".,
 ",.

 
" 


, . '-
 :.t 


'
.3
 
.. 


::..::..
 :
 


_....g.
: _ 'c=...: 


oli' 


ł ,II 


>.

 f' 
!;r 
" .
'_f 


...,... .-.:o'>o;c. 


"<;' 
 '-t 
.

:
' . 
"'::
' '.. 


J f
 ... t" '.... 
 < 
".", -
) o:'. 
./ 
.
'. 

.... 


...;: '.. :-:h <.
. 

-::i. f'i{- 


" 


" 


L 


JESIEŃ 
Ilustracje Apolonjusza Kędzie!,skiego do CHŁOPÓW. 


v 
O 

'l1 


- 5 -- 


,-..) 

 
 
...łI " ....
 


t' B I B L J OT E K A 


MUZYCZNA 


POD REDAKCJĄ 
MATEUSZA GLIŃSKIEGO 


Cena kaidego tomu z 17 rotograwjurami w gustownej oprawie ze złoceniami zł. 55u. 


Dotychczas ukazały się: 


ST ANISLA W MONIUSZKO 
przez St. Niewiadomskiego. 
WLADYSLA W ŻELEŃSKI 


przez F. Szopskiego. 


DZIEJE MUZYKI FRANCU- 
SKIEJ przez A. Coeuroy 


FRANCI
ZEK SCHUBERT 
przez K. Stromengera. 


LUDOMIR RÓŻYCKI przf'Z 
A. Wieniawskipgo. 


IGNACY JAN PADEREWSKI 
przez ""H. Opiel
skiego 


\, 


-, - 


i,i:: 


Rozpoczęte przez Księgarnię 
Gebethnera i Wolffa wydawni- 
ctwo BIBLJOTEKI MUZYCZ- 
NEJ wypełnia dotkliwą lukę 
w naszej kulturzE' artystycz- 
nej. Bibljoteka ta przynosi 
w kaidym tomie naukowo, 
w przystępnej jednak i pocią- 
gającej formie opracowane 
monografje, :poświęcone bądź 
poszczególnym twórcom, bądź 
tei r ó i n y m zagadnieniom 
z dziedziny historji muzyki. 
Ze względu na ładną szatę ze- 
wnętrzną tomy Bibljoteki na- 
dają się na podarunek nie- 
tylko dla miłośników muzyki, 
ale i dla wszystkich miłe śni- 
ków ksią:Ud 


o :: ..>....._
 
;
..
..,
.
 


',ł" 


Ilustracja do monografii o Monius
ce. 


Ilustracja do monografii o Paderewskwl. 


6 ARTUR OPPMAN (OR-OT) 
K O C H AJ Ż O Ł N l E R Z A. 


Z 4 ilustracjami wielobarwnemi WOJCIECHA KOSSAKA 
Cena na zwykłym papierze zł. 5.- Cena na lepszym papierze zł. 6.- 


W społeczeństwie, 
jak polskie. tak chęt- 
nie pomawianem 
przez różnych na- 
szych "przyjaciół" 
zagranicznych o mi- 
litaryzm, zdawałoby 
się,zbytecznąjestrze- 
czą budzić miłosc dla 
wojska. 
A jednak, tak jak 
dalecy jesteśmy od 
wojowniczego milita- 
ryzmu, podobnie nie . 
umiemy zdobyć się na 
taki stosunek do włas- 
nej armji, jaki cechuje 
np. tak pacyfis- 
tyczny naród, jak 
francuski. 
Or-Ot, nietylko 
" poeta Warszawy" , 
ale przedewszyst- 
kiemipiewca naro- 
dowej sławyichwa- 
ły, jak rzadko któ- 
ryz współczesnych 
pisarzy umie prze- 
jąć się tradycją lat 
da wnych i z tej 
właśnie tradycji 


Fj;ł 
''; 


" 


" 
,..J 


polskiego, które dziś 
jaki przed stu laty jest 
dla niego wyrazem 
uietylko tężyzny fi- 
zycznej, ale i sny du- 
chowej, uosobieniem 
dumy narodowej i 
romantycznego za- 
razem zapału dla 
wszystkiego, co szla- 
chetne. 


Przedstawiając 
w szeregu wierszy, 
składających się fia 
tom p. n. KOCHAJ 
ZOŁNIERZA, po. 
szczególne rodzaje 
broni i 
momenty 
z życia wojskowe- 
go, siłą swego głę- 
bokiego przeko- 
nania porywa Or- 
Ot czytelnika, bu- 
- ., dząc w nim uczu- 
cia,
które jego sa- 
mego oz:rwiają, 
bez wątpienia też 
trafi swą książką 
do
serc młodzieży, 
dla której prze- 
dewszystkiem jest 


wypływa U:, niego 
ukochanie wojska ona przeznaczona. 
Ilustrac;e Kossaka do książki KOCHAJ ŻOŁNIERZA, 


'-11 


't. 


":; ;O 


.. "'
 


..4- 


.. 'ł;:

 
. . ,'} 


-"'-
  


.\> 
. .:

. . .. L 
-

;. 
. -,
. 


ifJ
-<Ą
 i 


.,* 


...... 


..s.: -
.: 


.
 
.J'. . 'Jk',:," 
:f"'" u 
y,' . 
 :.
;.: 


.. 

. 
l 


, .". 


;. '
 -',,
; 
... ";,I>' 


- 7 


r KORNEL MAKUSZYŃSKI 


o 
CO 


DWOCH TAKICH 
UKRADLI KSIĘŻYC 


Powieść dla młodzieży 


Z 8 ilustracjami K. 80POĆKI 


Cena zł. 11.-  


Twórca "Bar- ski, napisał nową 
dzo dziwnych ba- K.MAKUS!VNSKI dla niej książkę. 
jek", tej prześli- Nosi ona tytuł: 
cznej d ksiąŻki, któ- (
' ... " 
 
. . 
 ,,0 dW k óc d h l .takich, 
ra po czas przy- ,l '" '[ .:., co u ra 1 księ- 
musowej emigra- , '. _
. 
 _ . .. t .. ..__ t . 
, . ł
 
 .. rr. . . . życ". Już ten tytuł 
cji do Rosji, zawę- ;. 
 
 1 11\ ogłasza, że szer- 
drowawszy z pol- l 
 t . '-1ł: . < \ "\
J mująca niezró- 
skiemi dziećmi aż ". ,- ".!:!!L ł \ wnanym, jedynym 
do Charbina i Ir- 
 . .
 
 dziś w Polsce zło- 
kucka, była tam ",.I tym humorem, 
ich jedynem du- O /)r-.\..--,..- (.0 fantazja Maku- 
chowem pożywie- -ł'ÓCH TAK'{\'\' szyńskiego rozi- 
niem, autor tak po- U I/n AD LI grała się w tej 
wszechnie uwiel- 1\ I( książce w sposób 
bianej przez mło- II' I ElY( zdumiewający. 
dzież książki, jak 1\ J Nie sam jednak 
"Bezgrzeszne la- humor, rozbraja- 
ta" J - Makuszyń- jący i rozkoszny, 
i nie sam tylko dowcip czynią z tej książki nowe arcydzieło litera- 
tury dla młodzieży: jest ona cała przepojona najczystszem wzru- 
szeniem; wzniosła miłość. słodka ofiara i bezgraniczne poś więcenie 
są jej szlachetną treścią. Książkę tę czyta się ze wzruszeniem 
i z uśmiechem równocześnie. Makuszyński znalazł naj prostszą drogę 
do młodzieńczych serc: nie naucza, ani nie moralizuje, ale, w głos 
się śmiejąc z oczarowanym czytelnikiem, niewidocznym gestem sieje 
zdrowe ziarno w serca, wzruszone głęboko. W twórczości Maku- 
szyńskiego ta książka, doskonale ilustrowana przez K. Sopoćkę, 
który wybornie przystosował się do jego sposobu obrazowania, 
zajmie jedno z najpierwszych miejsc. Jest prosta i piękna, a na 
półkach bibljoteki dla młodzieży powinna być ustawiona tuż obok 
"Serca" Amicisa. 


8 - STEFAN BARSZCZEWSKI 


SZLAKU SŁAWY 
ZŁOTA 


NA 
K R W I 


l 


SZKICE Z DZIEJÓW ODKRYCIA AMERYKI 


Str. 152 


Z licznemi iJustracjłJ mi w tekście. 


Zasłużony 8 U t o r 
książek "W 8 dni do- 
koła świata" i "Przy- 
gody kapitana St. 
Claira", popularyzu- 
jących zdobycze lot- 
nictwa, w najnowszej 
swej pracy daj e na 
najlepszych źródłach 
oparty opis dziejów 


-=

::-
- 
. .,,;;:::::::----'-.

:.:.

. - 
- -
  
{ " . 
 
"
11, 
-2 ))j

 V
 i /;".. 
;;/ 
J
J'łJ 
 jJ '
 
/ . '
0' /1 
 'J' dr II I 
 "" 
- ''t'o' 1\ Y I'. , 
/' 
\ J, l' 
I 'I (I 
L. ,", f i ' 
e . i l 
 
:;;. 


Cena zł. 6.50 I 11 


zdobywania krok za 
krokiem Am eryki, 
barwni e kreśląc hi- 
storję conquistado. 
rów, których ::r.wy- 
cięski pochód w głąb 
nowego lądu, przyno- 
sząc sławę i złoto, 
znaczył się przez dłu- 
gie lata śladem krwi. 


- 9 -  


Ilustracje do książki "Na szlaku stawy, krwi i zlota".  \ 


.,... 


l lIECZYSŁA.'V SMOLARSh.I 


MŁODOŚĆ SŁAWNYCH POLAKÓW 


Z 15 ilustracjami według starych sztychów i:litografij. 


Cena zł. 


1 


TREŚĆ: 
'Vnuk Chro- 
brego.-Le- 
szek Biały- 
Zbigniew 
0leśnic1 i - 
Długosz- 
Kopernik - 
Danty- 
s z e k.--Kle- 
mens Janic- 
ki.- Mikołaj 
Rej. - Jan 
Zamoyski.- 
Krzysztof 
Arciszewski 
- Krzysztof 
Opaliński.- 
Marek i Jan 
Sobiescy. - 
Elżbieta 
Druźbacka- 
Marja Lesz- 
czyńska. Ka. 
rzełek Bo- 
rusbiwski
 
Stanisła w 
Konarski. - 


TREŚC: 


.>
'c:;,. 
.
, "...... 


Józef Wybi- 
cki.-- Sawa.-' 
Izabella 
C z a r t o- 
l' Y s k a. - 
Tadeusz Ko- 
ściuszko. - 
A l e k s a n- 
d e r Orłow- 
ski.-Hen- 
rykDąbrow- 
ski.-Michał 
Stachowicz. 
-Joachim 
Lelewel.- 
1\1 aurycy 
Mochnac1i. 
Adam Mic- 
kiewicz. - 
Juljusz Sło- 
w a c k i. - 
Ignacy Do- 
mejko.-Zy- 
gmunt Kra- 
siński.-- Jan 
Mate-iko.- 


'- 
". ..... ," 
. .,.; 


.,:.
 
. ł 
.... , '
; 
': -# 
:
 


"
.' 
 


'\<. 


.," 


:
..\ 


. ...... 
.r
 -/:'.  
.t 


<-'
 ";
.
 


" 


JOACRlM LELEWEL 
Ilustracja do ksią
ki MŁODOŚĆ SŁAWNYCH POLAKÓW. 


Niezwykle wdzięczny temat podjął Mieczysław Smolarski, zawierzywszy 
napisać książkę o młodości sławnych Polaków, pierwszą tego rodzaju w na- 
szej literaturze dla młodzieży. Nie jest to, jak sam tJtuł wskazuje, zbiór ży- 
ciorysów, opisująch .krok za. krokiem żywoty wybitnych mężów z' naszej 
przeszłości, ani też "Plutarch Polski", mający za zadanie przedstawić ,nftj- 
szczytniejsze wzory cnoty obywatelskiej. Autorowi chodziło jedynie o wydo- 
bycie na jaw momentów z wczesnych lat życia ludzi, którzy z czasem mieli 
na różnych polach wsławić swe imię i przekazać je potomności, aby w ten 
sposób, momenty te podając w
 formie pociągającej i barwnej, - wzbudzić 
u młodych czyteltlików zainteresowanie i zachęcić ich do bliższego zaznajo- 
mienia się z późniejszą działalnością tych 'zasłużonych dla kraju osobif::tości. 


10 - .. 


ZAJĄCZKI 


z 8 ilustracjami i barw- 
ną okładką 
Ks. KOŹMIŃSKIEGO 


Cena zł. 3.- 


I 
J 


Nieporówna ny 
talent Antoniego 
B o g u s ł a w s k i e- 
g o wybił go na 
czoło dzisiejszych 
wierszem p i s z ą- 
cych dla dzieci, 
autorów. Od cza- 
sów Konop- 
nickiej nikt 
tak, jak on 
nie u m i e 
przemawiać 
mową wią- 
zaną do mło- 
dych czytel- 
ników. a ra- 
_ - _ - 
 
czej słucha- 
czów, gdyż 
wierszyki 
Bogusław- 
skiego dzię- 
ki prostocie 
języka i nie- 
zwykle pla- 
stycznemu 
obrazowa- 
n i u o dpo . 
wiadają po- 
ziomowi 
nieumieją- 
cych jeszcze 


A N T O.N I 


BOGUSŁAWSKI  


Ilustracja do RÓŻNYCH POWiASTEK 


IP 
,

i ; r . 
'  t 
I 


Ij ;. . " 
': t' L, - :
 . 
t?' - , 
-- 

.
 t
- J 
>/
=
 f'. - -
- 
 ;l 
 
>'K- 


---- 


" >< 
 
:t - 
"\.\\; 
1",* 
-» 


 

 łi'l: 


IW 


/,,
 
\\ 


# 


Ilustracje do ZAJĄCZKÓW. 


-- 11 - 


RÓŻNE 
POWIASTKI 


z 13 ilustracjami 
i barwną okładką 
M. WEINLES- 
CHA YKINOWEJ 


Cena zł. 4.20 


czytać. Prostota ta 
jednak nie wyklu. 
cza dużej miary 
artyzmu, przeja- 
wiającego się 
w wykwintnej 
wersyfikacj i 
i szlachetnym to- 
nie każdej 
rzeczy, wy- 
chodzącej z 
pod pióra te- 
go poety. 
A prócz tego 
posiadają 
on e w wyso- 
kim stopniu 
niezbędne 
w utworach 
dla dzieci: 
praw:dziwy 
humor (jak 
w .. RÓżnych 
powiast- 
kach"') i 
szczere, głę- 
bokie c.czu- 
C'ie, kt6rem 
przepoi o n y 
jest klejno- 
cik poezji 
dziecięcej 
"Zaj ączki". ANTONI BOGUSŁAWSKI 


ż y W E 


LITERKI 


Cena zł. 6.- 
Książeczka ta zawiera 24 rysunki, przedstawiające litery alfabetu 
w otoczeniu dzieci. Autorka, Marja Weinles-Chaykinowa, z wielką subtelno- 
ścią umie wyczuć wdzięk postaci dziecięcych i daje całą galerję przemiłych 
figurek, stanowiących prawdziwą rozkosz dla oczu. ŻYWE LITERKI, do 
których doskonały i dowcipny tekst objaśniający napisał Antoni Bogusławski, 
napewno będą podobały się małym dzieciom i zaznajomią je w łatwy sposób 
z abecadłem. 


24 ilustracje MARJI WEINLES-CHAYKINOWEJ. 


" 


hl ł \ 
':


IJ;_ 

r 
f 
 '
' 
; 'i.'(,t \\ 
 
,,} 
 . ,_ 
 [ J ,1 ' I ':' -.i \- \\ \ 
 
, 
-. " . ,,
 
 I . 
' 

# . ;

 ....  
\ 


. r....-.: 


. 
I 
,rt ."
, 
:t_
 
,c,'\.1 i ' 
I. .ł , 

 ;"1 


l 

.I 
 
I
' '\ 


l 
\ 
 
" i 
>. 'i. 
:"1*' .,. 


.- - -... 

 " ł 
f 
i 
'
r 
 

 
_...i ::,."" 
 , 

 "'t- 
. .- 
.
 ,- 
A, -;. i, .." 
',--.
 


--..., 


..... '_:. 
OJ- . 


"" ..... 
. ' .:5/
!' 
," 
"-
, '-- 


I  


l, : 


ł . 
.\ \ '\ 
I 


" 


ł 
ę
 _  \.; 


\. 
... 
J. 


'-(. 


,-.". 


f 


, ' 


n {., 


," 


;..,." 


- 12 - 
  
--  


. . 
 


ANTONI CZAJKOWSKI 
BAŚŃ O ŻELAZNYM WILKU 
10 PIĘKNYM KRÓLEWICZU z podania gminnego. 


Z 3 ilustracjami barwnemi :taką:1 okładką oraz 40 rysunkami pi6rkowemi 
KAMILA MACKIEWICZA 


Cena Zł. 4.80 


Antoni Czajkowski, profesOl prawa na uniwersytecie petersburskim i po- 
eta dziś już niemal zapomniany, choć według określenIa Piotra Chmielow- 
skiego był niepośledniej miary artystą słowa, pozostawił w swej puściźnie 
poetyckiej m. in. wiersze, osnute na podaniach gminnych. Rzeczy te cyto- 
wany Już Chmielowski uważa za "najudatniej sze może u nas przeróbki arty- 
styczne utworów fantazji ludowej". Z opinją tą całkowicie trze ba zgodzić 
się po przeczytaniu "Baśni o żelaznym wilku", której wydanie obecnie stanie się 
dla wielu prawdziwą rewelacją. .Baśń" zachwycać będzie młodsze i starsze 
dzieci, a i dorosły czytelnik przeczyta ją z rzetelnem zadowoleniem. 


., 


-- 13 - DWA ZBIORY PIEŚNI 


przez swą wysoką wartość i piękne wydanie nadające się,na podarunki. 


;f 
lfJi(fli!Gp?t 
>Sl',' h . ...
 '
!?7 
 ;t
.:..
 


.' . .
 


. >' ..;,..1. 


.
 ..... 
:ffi-;;-.: 
t' ....

 ' 
.4
. 
; <: ,:."u 


J(lIJ(71/(jIl
7( .lffj(V£J 
L 


. 


\ 


PIEŚNI 
POLSKIE 
opracowali 
FELIKS I KAROL SZYMANOWSCY 
Zeszyt zawiera następujące pieśni: 
Pieśń konfederatów. - Pieśń 
o Drewiczu. - Polonez 3-go Maja.- 
Krakowiak Kościuszki. - Pobudka 
Krakusów. - Warszawianka. - Kra- 
kusy. - Śpiew Kosynierów krakow- 
skich. - Idzie żołnierz borem, la- 
sem. - Tam na błoniu błyszczy kwie- 
cie. - Ostatni mazur. - Jak to na 
wojence ładnie.-Boże, coś Polskę.- 
Leci liście z drzewa. - Hej, strzelcy, 
wraz. - Ułani, Ułani, malowane dzie- 
ci. - O, mój rozmarynie. - I zabu- 
jały siwe łabędzie., - Gdzie to je- 
dziesz, Jasiu. -- Naprzód, druzyno 
strzelecka. Cena zł. 5. - 


ST. NIEWJADOMSKI 
KURUANEK MARYLI 


Pieśni do słów Mickiewicza. 


Zeszyt I. 
1. Kurhanek Maryli. - 2. Jaś. 
3. Piosnka żołnierza. - 4. Polały 
się łzy me czyste. - 5. Moja 
pieszczotka. - 6. Gdybynl się 
zmienił. 


Zeszyt II. 
7. Zosia. - 8. Tylem wytr- 
wał. - 9. Dwa słowa. - 10. 
Grzeczna dziewczyna. - 11. Sło- 
wiczku mój. - 12. Znasz-li ten 
kraj. Cena ka
dego zeszytu zł. 8.- 


.. PiE$NI 
POLSILIE (OWALI: 
FWi(S SIVMANOW
 
ikAROL SZYMANOWSKI 
l ł'ł ) 
;71, .$,,, 
':p: ", , 
 
. 
","i " 4 1 '" >: . 
4 '\ .i

 c' 
i :ł 
", 
. j' 
, "'-I' , . - -. 
'
':
J 
. '...._ 


w . H tWOt Ą'WARSZAWA'kRAJ,( lU" 
lOD!' AAVl'POZ!'łAR'WłLHO'ZAjCQPANE: 


- 14 - KSIĄŻKI 
NA PODARUNKI 
DLA DOROSŁYCH 


+ '<.I;, + dł.'+ di+';{» + 
... ..', 
 
" 
<.b. + ; + .d;t + 

. + d:r -+ .ib ł' & ... &' .- 
... "" + .i't'.., ,

..... + 

, "¥
 )"..... , . 
.:.- 
15.- 
6.- 
7.- 


5.- 


10.- 


- 19- 


60.- p 


o 


D 


R 


ó 


ż 


E 


t'OljRÓ2.f 
(
E:1',-. f;U ĄiJC.Z£WSKIU..O 
T.. !t 


1.'0 Ul( I}l f 
GEN CRĄH(;li W510£GO 
t' II!. 
 


::., 
":
""\ 
 
 ......: 


$"- 


-'" 


" ';;'.., 


l." .. 


<' ,. ,o,'. . 
"_.: 


. -.,
 -c.- 


, n
'_ 
.> 


PR
£l 
PAMIR\' j U1NDUKl'SZ 
ni) lRł)n£L RZEKI INDUS 


W PtlSTY
It\CI-1 
RA'SJ0 . 


. 


Ilustracja 
do ksią:2;ki 
st. 

bieńsl:iego 


'/'f'". .
 


Między 
Wschodem 
a 
Zachodem 


- 20 - p 


-:-:-.<,>..
 


i'
 .
 


1 ,0:'1 . ""'-o, 


'
>. 


1 łm
J -'In 


WYSPA 

A CHMUHNEJ 
. p (j L K O ty _Agł.,...A)' I-;'
ł ł.-J
;,{!

_
.'-ł WI1lf5
'-}. 


o 


D R 

 


ó 


Ż 
E 


fY' "\_.
--.
:- 


'." 


.
 


.
.; l . J 
j ". ' . '" ! 
\

.. I; 
\ -;.. 
' 
u

//i 


l..., 
:\
 'ł' 
..
 
;J 
. 
. .t 
'\ L' 


)fł::. \'-ił--:n
 ł'fł70r.t 


"'j 


\" K!tA I N I E 
MASSA.J()\V... Ałtt.\" ia:lktH!'K£\

)' 

, 


GOETEL F.-Wyspa na chmurnej północy. Z 107 ilustr. Brosz.. . Zł. 15.- 
W oprnwie płóciennej' zł. 20. Na papierze kredowym. Brosz. Zł. 20.- 
W oprawie płóciennej zł. 25. 
Przez Płonący Wschód. Z 80 ilustracjami . . . . . . . . Zł. 10.- 
GRĄBCZEW
KI Br. -Podróże. Tom. II. Przez Pamiry i Hindukusz 
do źródeł rz
ki Indus. Z 82 ilustr. i mapą. Brosz. . . . . . Zł. 12 - 
Woprawie Zł. 16.- 


GRĄBCZE WSKI Br. 
- Tom III. W pusty- 
niach RRskemu i Ty- 
brtu. Z portretem 
autora, 82 ilustr. i ma- 
pą. Broszur zł. 15.- 
Woprawie zł. 19.- 
ŁUBIEŃSKI ST. - 
Międ.lY Wschodem 
a Zachodem. Japol1ja 
na straży Azji. (Du- 
sza mi
tyczna Nip- 
ponu). Z 55 ilu8trw- 
rjHmi. Z przedmową 
Wacława Sieroszew- 
skiego. . Zł. 18.- 


r;: . 
I _ 


: ł >
, 
>". 
  . ,",' 


.} ,'''h* 
L
:t
.'}

 f... 
->)0-" o'" 


QIENZI NZAUI, 


- 21 - 


">" 


OSSENDOWSKI 
A. F. dr.-Przez kraj 
ludzi, zwierząt i bo- 
gów. (Konno przez 
Azję środkową). (10- 
13 tysiące). zł. 8.50 
- W ludzkiej i leś- 
nej kniei. . zł. 8.30 
POTOCKI H. W Krai- 
nie Massajów Wspo- 
mnienia myśliwskie 
z angielskiej Afryki 
połu Iniowej z 31 ilu- 

 
.stracjami . zł. 10.- 
16Na papierze kredo- 
wym. . . zł. 14.- KSIĄŻKI 


HISTORYCZNE 


f ' 
 
. .
. . .. -..' "," ",".- ". .". . _o. 


(}f):l\.. KSl'C 
l?(}I
S J
',,
 


.
 ., 


<:.: 


"l 
I; 


} .
 


)ł 


-'.- ..-....- J .. 


". 


..!t 


L.
 


Okładka ksią
ki "Gdańsk a Polska". 


llustracja do ksią
ki "Roman Sanguszko". 


" 


ASKENAZY S. - G lańsk a Po. ska. Wydanie ozdobne z 62 ilustra- 
cjami. Brosz. Zł. 7.50 . .' ......... wopr. Zł. 12.-- 
\..,.CHŁĘDOWSKI K. - Ostatni Walezjusze. Czasy Odrodzenia we Fran- 
cji. Z licznemi ilustracjami. - Wopr. Zł. 25. - Wopr. w półsk. " 40.- 
ROMAN SANGU8ZKO, zesłaniec na Sybir 1831 r., w świetle pa- 
miętnika matki, ks. Klemen'yny z Czartoryskich Sanguszko- 
wej.-Z 15 rotograwjurami . . . . . . . . . . 15.- 
Z 11 rotograwjurami i 4 światłodrukami barwnemi. . . .. 45.-- 
Na papterze czerpanym. . . . . . . . . . . . . " 611.- 
\ TOKARZ W. - Sprzysiężerie Wysockif'go Noc Listopadowa. - 
Z 44 ilustracjami i 3 planami . . . . . . . " 10.- 


. 


; :
-t' 
,. . 


-:-,t..
 


. . 
IIi.- , 


,. 
, \ 


.. J ,. .' 
IItt ,., ł . ."


:: \. J ., 


. 'Itr., 
i 


, 


}, .:.:.
. 
1. 


. .c" .<." 
. > . 
 . 


<
: ':"

: . 
Y, 


'j :
. '. , 


Ilustracja do ksią
ki Tokarza "Sprzysię:2;enie Wysockiego" 


22 - " 


KSIĄZKI 


MYŚLIWSKIE 


"1 


!'" " . r

, 
... . " f ł..: 
 ' 
> 
1.} " 
 
: ..... 
 

 
: ,; 
 , >" 
> L. 
:.:'- '. t1j 


>.-i .-.:.. 
'
';'1
ii
 
. .", -..... .
-t _i: "_. 1-' ' . l
 . 


,
 
'>ł 


... ',......-r " 


Z POLSKIEJ KNIEI TŁl
t-; Kl,/'l-.w....VS<.ll 'A'
ł{ł 


"..-....MC!E I!\'
.-M,ÓW 


L Pf
ZElV<
 ł WRAŻEŃ 
MV5U\X!SKICł-J 


W
OUlI1'l1t:1!;' "'1.HiSA/< 


.,l':>. 


'i-łP. 


KORSAK WŁ. Z Polskiej kniei. 12 rysunków . 
KRAWCZYŃ SKI W. Łowiectwo. Ze 140 ilustracjami. 
Na lepszym papierze . 
KRZYWO SZEWSKI ST. Z prze
yć i wra:leń myśliwskich. W'yd. 
zdoime 'w d
:2;y
 
formacie z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Brosz. . . D 20.- 
W oprawie . zł. 26 - i 28.- 


zł. 6.- 
D 13. 
D 17.-  
/
 r  .. 


::-- 

 


I -- 


- 
 - --
._
'- 

 
-- 
/ ' I, ,- , . .
, ," l 
 ' ,;
 
( I 'tli' , . ; .
 --... '. .1: I -' I 
I 
,; ",' ,', ,l -" '''-. '_'__

 ' 
 ,. . ,.--- l 
<' i\,o 
 
;'I

 


-
: "- 
< 
;:(I 
Ul 'I '/,J.u l ,- 
-
 ' --====

-t , '['I 
j I'. -;;;. ł-, -__--=- 
. '--I. .'I!..
_ 
,ł 
 .
 .' _ = . _
. ,
 - = Ol 
. \\1- \ 11,,, :0.-,.. ....;:' 
 ;' : :.. Y1 i......, i - I I" 
l:.. J. ,;, ,'...
.,;;;.._
.
:
.
..P1!i'... '.


 . ,,' ., 

. 
 j".\, 
a- <,.:-.s : l' fJ
 - 
 7

'


/:';! 
!
r-

 ), ',i 
-=- ,,
'\,,:\!IIł, 
,,= i. ;ilii " Y'o \\h" 
 I' r 
- '-
 i\ I o 
;'!,. !,tl !!" >':!li ,,
. 'o \.,
...o-: 
IIa - \ ' I I III. "
ll.lill 
 
r I," "I' I 
I \ 
I \ 


')' 


tli 


lustracja K. MACKIEWICZA do
ksią
ki "Z "rzetyć i wra:2;eń myśliwskich". 


23 :" ..'.F\...."'.. 1< l'. <. 
, . . .,1 '4-. '

 _. }r
./,,"'
..J..
 .
.. 
\t'
 . - 
 - t ' ,
..,

,;.ł::(. 
I

\(-¥.
hy- 'f -
.- --
:-"
 
fr)'.Ji; (( 
$ . 
..
 
1<",:'\
' , 
'.» ,
 
"'.. ", 
. t 
'1\U 
,.\(-'J' 
. 
h l_f 
 


O-;'
  -:';,- 
 
., ..'.i. 
....
.. <:t i 
,\

, ... <:. 
\"ilCZ 


AL. OIłLO\VSKI 


-.,.j,
 .'" .--. 


,,
J;
 .. 
.
¥
:t :;':::. 
l. ".' ,. 
 
.'., IO'llO(;:I,\1".Jł:: ,\ltT\'
,.1 \Tl'.''''}; TOM ni 
NAfQ"UI ł-.t",łJ..nl
)':ł\\ ) WOj ł,.1,\ ł.'Io "\fI
4\+U; 


Jn',..",iSł,.HV WOlNICKI 


\vt.. SKOCZYLAS - '" > :
Z ! 
. l,1\ '. '
'.J11 
.
.""I i. . . .1 


_.:-.' 
. 
)1/ 


....:-  
:*- 
. 
:'k
<,,..) 


r ../ 


"10
'Q',iJHFJEAR'fYS'fY(,ZNf; rOM I\' 

,u;.;ł.."ł) >I
t..łW('mJo,."'t,.łU; -I \.Vf)J.ł-.f'(\ W w"n$
,.J\W"'3 


Cena egz. w kartonie zł. 3.50 
Cf'na serji I (T. T. I-X) i II (T. T. Xl-XX) w oprawie po zł. 45.- 


-:1 


p 


A 


MIECZYSŁAW TRETE R 


A 


T 


L 


Charakterystyka jego działalności;artystyczne: w latach 
1876 - 1926. 
Z 1 planszą barwną, 1 rotograwjurą oraz 32
reprodukcjami w tekście 
230 egz. numerowanych. 


/",,' 
fi 
"
 


-i;' 
ijV 


,'
 "..I, 
, "cm 
 


rr 
I 

!: 
" {
,;..." 


'"I 


." 


,
.,,;t .. 
'tf.
 
""'-. 
 
y
'\ 


.,.-; 


.' ,,' 


. i 


r-- 
,)' 


" ' 
',(
,,,,.'f \' ' 

 


.
 


.J"':'!t. \;. &
t.
  


t' 


" 


." 


L 


" 
" .; !- 


Cena zł. 7.50 


-, 


25 W Ł. 


S T. 


R E Y M O N T 


p 


I 


s 


M 


A 


WYDANIE ZBIOROWE ZUPEŁNE 


ZE WSTĘPEM AD. GRZYMALY SIEDLECKIEGO i PORTRETEM AUTORA 


Tom I Sorawjed
iwie. Nowele Zł. 2.!'>0 ' I Tom XIV. Rok 1794. III. In- 
" 11- V. ChłopI. 4 tomy. ." 25.- surekcja. . . . . Zł. 
" VI-Vll Ziemia obiecana. " XV. Wampir. Powieść. " 
2 tomy . . . . . ." 18.- XVI. Ave Patria. Nowele .. 
" VIII. Na zagonie. Nowe- ., XVII.Marzyciel.-S enne 
le chłopskie . . . ." 2.8f) dzieje. - W pruskiej 
" IX. Komedjantka . . ." 9.- szkole . . . . . .., 
" X XI. Fermpnty. 2 tomy ., 12.50 " XVIII. Z ziemi polskiej 
., XII. Rok 1794. I. Ostatni i włoskiej. . . . ." 
Sejm Rzpospolitej.. 9.- " XIX. W głębiach. Nowele .. 
" XIII. Rok 1794. II. Nil ., XX. Na krawędzi. No- 
desperandum. . . ." 9.- wele . . . . . 
Komplet 20 tomów w oprawie w płótno Zł. 220.- 


8.50 
5.50 
6.-- 


5.50 
5.50 
5.50 
5.50 


, 


Tom pośmiertny, obejmujący niewydane poprzednio utwory autora "Chłopów" 


N O W O 
KROSNOWA 


. 
l 


ś Ć 
ŚWIAT 


SZEKSPIR 


DZIEŁA DRAMATYCZNE 


W 12 tomach z portretem autora. 
PRZEKLADY: J. KASPROWICZA, J. KORZENI_OWSKIEGO, ST. KOŹMIANA, K. OSTROWSKIEGO, 
A. PAJGERTA, J. PASZKOWSKlEGO, E PORĘBOWICZA, L. ULRICHA. 


Tom I Życiorys Szekspira. - Burza. - Dwaj panowie z Werony. - Fi
le 
kobiet. Tom II. Miarka za miarkę. - Komedja omyłek.- Wiele hałasu o nic.- 
Tom III. Stracone zachodv miłosne. - Sen nocy letniej. - Kupiec wenecki.- 
Tom IV. Jak się wam podoba. - Ugłaskanie sekutnil
Y' - WszystkO dobrze, 
co się kończy dobrze. - Wieczór trzech krMi. Tom V. Zimowa powieść.- 
Król Jan. _ Król Ryszard II. Tom VI. Część I. Król Henryk IV.- Część II. 
Król Henryk V. _ Tom VII. Henryk VI. Część l, II i III. -- Tom VIII. Ry- 
szard III. _ Henryk VIII. Tom IX. Korjolan. - Ju]jusz Cezar. - Antonjusz 
i Kleopatra. Tom x. Hamlet. - Król Lear. - Otello. Tom XI. MakbE't. - 
Romeo i Julja. _ Cymbe1in. Tom xn.-Troilus i Kressyda. - Tytus Andro- 
nikus. _ Tymon Ateńczyk. - Perykles. - SzekslJir w Polsce - prze dr. L. 
Bernackiego. 
Komplet 12 tomów na papierze lepszym, broszura Zł. 96.- Wopr. Zł. 150.- 
" zwyczajnym, brosz. " 60.- OJ" 110.- 


. 


26 - KSIĄŻKI 
OBRAZKOWE II 
I 


KSIĄŻECZKI 


.

..

:

.;-:--==. 

 - 


OBRAZKOWE 


(,-;
:,
W
Oł 
'_:!' ,'
... ;, 
','}f
:'

 
. \: j ...'l:.: ")" 


'-}
':\"
/

 ! 
; . ;., , 'f!\
" 
'1' . 
 


;1. 


_ 1-' 


): 
.;:. /..; .- 
, . - -iA
;
 J ' 
.
.

 .. t _
-
--
.' _.
::'.. - :-
..
 .- 
.
: ..-:;;-. .--->
. 
:-:. .- .- 0.- 
.
 


" 


...
 ,
 "'* ... 


:<.:s.. 
.' 


:.......... .- .- 
.> 
.. . 


.
 


Cena Zł. 3.20 


J.tl
 \.<\ J"-"'_'
_' 
r ., . 0I-#t_ 
i! J 't
 - 

',U .l _l,}.. 

 ,J.1wł: 
.
 
'" \;:_ 


" 


11

1II'\ 
_ -.)".. 


c ł 


-I 
t"
.,, ":, '> ", ..
), 
' , :
i+-, 
 
/ <" 10iiIIII\"i
 
. < "
 ' . 'J' . '. .,. ,'. "- " '
 - : 
.c. .;/

.:. 
.- ". .
. .-- 


'\ 'n_ 
1 : ':_. -. ,:_" c" .
_ 
(. j ?, 

*
-"r- t c 
r" ,'f, :.: ,i'< 
RlW'ł -. . ..... ,. 
$: ..:....... - ,x -.! , . .. ... : .: .. :
,
 :f
 ł;i : j '.' 
-.
i;. 


I Cena zł. 3.20 
Cena Zł.
2.60 Cena Zł. 2
 


blic?ł1

i
 '" 

, < o' :
<
 > - '. - :-'
 r 
d


b:-
< 
"W1XA, 


- :
.
 ....t., 


J 


:' t :, 


.
 - . :-,.- ,Y I " -- ;
. < 
l'\('.;_ ': ' ,;. 
, n: nn.
'_ - ,:L 

 ' 
'--: .,J
 //'1 ": 


l 
:\ 
I 
I 


- -
. J 
.. ;;" . " )'-.
 .. 
 
.--... 

, 
;", .
. 


,J :;.8>.-..._ ." 


Cena Zł. 6.50 


to "'lO 


. n- 


o' < 


l. 


JAJlJ/ĘDZIEG B4WlłY 


1.'1.) l'  


-i;,. _ 


Cena Zł. 2.65 


- 28 - 
o 


-
 


1- 


NINA ALEKSANDROWICZ 
HOl\10LACSOW A 


KUDELEK NA WSI 


Opowieść dla małych dzieci 
z barwnemi ilustracjami 
Cena zł. 8.40 


Przygody małego, kudłatego 
pieska opisane tu są z tą samą 
wnikliwością w psią psycholo- 
gję, jaka czaruje w niektórych 
opowiadaniach Dygasińskiego, a 
barwne ilustracje autorki dodają 
uroku książce. 


< 'Yf;' -.- ,r ' 
:..:..,., o"c 


,\, .. .:;:or>7
,.., 
"o '" ., ......  


i+:: 

 ' 
oll 
,.. 


o o
 t.
 o-;:
...
t:, 


" 
;":
 o 
,-k 


°ot . 


'0, 
... 
.-
' 


_ it 


PRZ -O'D.. ' P IBL  


l 


MARJA KONOPNICKA 


NA JAGODY 


} jti.' 


-
o 


;. 
 ....
 
';: Ą 


Ksią
f'czka leśna z 16 kolorowemi ilustracjami 
Cena zł. 5.- 


Historja Janka, który poznaje w lesie 
krasnoludków i przygląda się ich tajem- 
niczemu życiu. Miła, jasna treść, ubrana 
w piękny, potoczysty wiersz Konopnic. 
kiej i doborowe ilustracje czynią z tej 
I ksią żeczki nsjpiękoiejszą lekturę dla ma. 
łych dzieci. 


:>" o
 


(' 

, 

 

 

 

 
m- 
\
: 


:

 

  0-> '
 

-.;:"".r 0-_"""..... . 


'"
 
:-:;E--- 
=",' 


:'<:t 


,""." ...;;; 
,
 , 


:o
 
 


o 
.;. 


... 

; 
.
 ? 


.
 
 


,.',,"," 


,., ttr
 ;:-
,
,
o '-', 


MARJA DYNOWSKA 
PRZYGODY CIPUSIA 


Z 10 barwnemi ilustracjami 
Cena zł. 5.- 


Zręczne i ładn
 wierszyki Dy- 
nowskiej są świetnem dopełnieniem 
12 barwnych tablic, ilustrujących 
przygody pełnego przedsiębiorczoś- 
ci "Cipusia". 


. r

t:
;;.,
I:ł 
f ! :, 
 . _ I' - 
-1+}'
'" . 
i' 


- 29 - ZOFJA URBANOWSKA 
Z Ł o T y P I E R Ś C-I E N 


"",. ..... . 


Opowiadanie dla małych dzieci 
z ilustracjami 
S. NORBLINA  ,
 -
 .. 
.
\, 
'U; 11 
,'. .., ,....' 


t"
 .... 
. f . 


Wydanie 2. 


Cena zł. 4.- 


, .-\ 
";;, · ',r .>';. ,',; iti 
.. 'i';".. ;-"$i# 
'-" M.'.;.;>, .',7 
. 
'ł:,. - - . .
 ,.. 
',
 l-;'
:
. ( 
-a,. 


,--- Są to fantastyczne-dzieje rozpi;szczo- 
nej królewny, którą sen przemienia w gę- 
siarke i twardem doświadczeniem życia 
leczy. z samolubstwa i kaprysów. 


fi 


.>*:: 
. ' 
.... 
.' 
. . 


li.,. 


ątt"' 
-n: ....'ł. 


LUDWIK. WISZNIEWSKI 
RYCERZ TĘPEJ OSTROGI 


.... 
..J 


LVD\\>'lh WISZNJ.DVSkl 
R'lCEHZ 
.rEPFJ 
( )Sl'ROC;ł 


L Opowiadania dla dzieci z 32 rysunkami] 
r..,T BOBlŃSKIEGO 
Cena zł. 4.- 


" \
" } <. l ...a 
 
,'-f'
ł f f' .. 
. 


;. .żywo i barwnie opowiedziane przy- 
gody bohaterów książki, któremi są 
znane wszystkim dzieciom zwierzęta 
i ptaki domowe. 


)(....., "-..." .)" -
 oC\
;.
ro...;'\..
 iV
ł 

'y.
.:.:  


1\\ W A Ń K O W I C Z 
O MAŁGOSI, ŚWINECZCE, KRÓLICZKU, MUSZCE 
I O NIEGRZECZNYM PIESKU. 


Z ilustracjami barwnemi 


. 


E. BARTł,OMlEJCZYKA 


Cena z'. 5.- 


O MAŁG05l 
S\Vł N fCZf E 
KROUCZKlf, MU
ZCE 
(O !\if.CR1ifClNYM 
PiESkU 
* . 
. t' 
- ,I ...4.. 
,
 

\\ \\\ 


".-. "-- 

/. - 


-
 


Sliczne opowiadania, 
pełne wdzięku i uroku z 
tendencją moral
ą, zręcznie 
ukrytą w zajmującej fabu- 
le. Ilustl'acje jedno i wie- 
lobarwne zostały_wykonane 
z artystycznem J'OC1czuciem 
tematu. 


4. 


>'-
 :' _
>
.<' /:>':-:
 
:i
I

tL 
,1 J Jfll . : ) ...., '., . 
 ,.r \!<.' . ¥o..iJ 

; 
 . (,EBffH!\HHM)łJF 

 
 WARVĄ,\'>
'" 


) 


- 30 - ZOFJA ROGOSZ6WNA 


DZIECI PANA MAJSTRA 


52 ryc. czarne oraz 3 kolorowe 


KAMILA MACKIEWICZA 


Wydanie 2. 
Cena zł. 8.- 


Opowifłdanie to, pisane płynnym, ryt- 
micznym wierszem, ma powaby prostoty, 
humoru i zgrabnie podanej nauki moral- 
nej, do której umysł dziecka dochodzi 
samodzielnie. Wykwintne, pełne humoru 
rysunki Mackiewicza podnoszą estetyczny 
wygląd książki. 


zon\ 
)sl!rł.. 
A 
PIOSENKI 
'PZIECIĘCE 
. ,
'
<


;. J. 

.
 
 : J . 
f{.! 

'ł:. ,). 
,tł" f 

 I 
ł ',-, t' .I'


 

 
 
-
v.... 
(tr( 
'1
 


. 
f 
_ _
,'. 0'n.Nr::; 
GEH
THNh
"\ł W'OLFEA 
"w-'- /""hi,.:Q "J
..M 
., J
 
0"0 '1.}.,J;, . f1 


;. -:-...;; -:.::. -" ' ,F{O:ciQ$::'-'

f\-: 


.JZ 
..f., 


CI 
1AlsTR
 - 


"":11:-:--_":'. __ 
---=
.,;.. 


-Do 
 
.
 
_
 ".t-. ',:
"'
'
 


! 
". 
 - 


" .'t
 
,,":

'\; ,. :., ... 
¥fIt 


... to: 


..ł  


, 


ZOFJA ROGosz6WNA 


;jł 


PIOSENKI DZIECIĘCE 


Muzykę na tle motywów ludowych 


napisał 


ST ANISLA W COLONNA- WALEWSKI, 


Cena zł. 10.- 


Jest to pośmiertna puścizna wiel- 
kiej 
miłośniczki dzieci, której opo- 
wiadania, wierszyki i piosenki żyć 
będą długie lata w świecie dziecię- 
cym. Muzyka S.. Colonny- Walew- 
skiego dostraja się doskonale do 
treści swemi motywami ludowe mi. 
Książka j.est pięknie ozdobiona przez 
E. Bartłomiejczyka. 


- 31 - .
 
....\ł 


r f 


'# 
 


..' -- 


.

.s 


. 


Cena zł. 5.!'>0 


-ł 


Cena zł. ,6.- e, 
! 


SKIERKI 


\. 
. .. 
,,4.: 
_ 
 Lo.. 

 - 
 '
 
ł- . 
£ . :: . t: . 
 , 
- "'\ I 
 '.... /', 
, . ł..1;
:t> ,:,L' ' . . 

 - "---'-;-1  
M:J:Zó.ł e/ki\. 
1(-.) ,
 


Zaleska należała do rzadkich autorek, które umiały trafić do duszy mło- 
docianych cZJteIllików, to też jej książki dla najmłodszych nigdy nie stracą 
na wartości. Dwie z nich, "Bajeczki Prawdziwe" i "lsl!.ierki", ukazały się 
obecnie w nowem wydaniu. 


\ 


Str. 219 + 6 nlb. 


w życiu świętych 
znal. z; można i!':tną 
kopalnię tematów, 
które, zużytkowane u- 
mif'j
tnie, rozsnuwają 
f'ię w puwieRci. zawie- 
rające w sobie niepo- 
równane piękno mo- 
ralne i artystyczne- 
dają pokarm obfity 
duszom młodym, wra- 
zIiwym Da wRzystko, 
co jest wzniosłe i szla- 
chetne. Tak ą umiejęt- 
ność posiłkowania się 
mRterjałem bihIij- 
n,'m i legendarnym 
spotykamy w _ "Słu- 
gach Bożych". Zywo- 


PIA GÓRSKA 


SŁUGI 


B O Ż E 


Opowiadania i legendy z 
ycia świętych 
z ilustracjami 
ZOF JI iPLEWIŃSKlEJ -SMlDO WI CZO WEJ 


v. 


.
;!"

.
 
J f ri/"'i
 ) 
.. .. : . .." ..' .,. 
.";rh ,
 
-t, :,!: . ł . 
Jt, 
R-" 1 '" 
J < 'i.


.:. ,,1 
,. ",- ...-./-., .., 
 

 ' :: - 'o' t: 
'i 

 
,t;'.' 
, 
 '
 
..<"....-_...-.
 -,.
<.
 . . . 
,. ........___
__ .. ,I?''' _.. 
. .. 


- PIA GÓRSKA 
. SŁUGi BOŻE 
.....,.....


q;_
 
.
 A
 
NAKł.AD <;I'-J1£'f>{JI'i'ł:RA I WOLFrA 


32 


Cena zł. 5.00 


ty świętych: Piotra, 
Pawła, 1\ arrin3, Sta- 
nisława biskuI'3,Fran- 
ch.zka z Af'Yżu, El- 
żbjpty, Jad" igi, Kin- 
gi, Jana KRI.tego, Sta- 
nisława I{os ki i Win- 
cf>ntf'go ił. PłJuJo, do- 
sta ,'czRją autorce sp o- 
sol1n< ŚI i do wydoh
'- 
cia i uplast)'czJłienia 
zdarzeń, z których 
promienieje w sposób 
ujmujący,a pełen pro- 
stot\', pięl\ność ducho- 
wa ludzi. uzn anych I 
przez Kościół za 
..... świętych. KSIĄŻKI 
DLA STARSZYCH D"ZIECI 
I MŁODZIEŻY 


r-
 BASN-l 
ożELAlNYM WILRU 


"
 
/... o'" 
" ( 


lo "-: 


, 


'1' 


GEBC'rUNE1\ ł WOLFf 
" . 
 'Vr :' Ą":/A 


Okładka do "Baśni o Żelaznym Wilku 
i pięknym Królewiczu" kompozycji K. Mackiewicza 
L.L.ANCZYO 
 
PRZYGODY PRAWDZIWE ZEGLARZY 
I PODRÓŻNIKÓW POŚRÓD DZIKICIf 
LUDÓW KULI ZIEMSKIEJ 


! 
I 
il 
l II 
II 


'I 


,. 
,- 1:. 


1« 


Str. 30& + Cnlb. 


Wydanie 7, z 8 rysunkami 
W. OERSONA 


Cena zł. 5.50 


Nie wyobraźnia, lecz fakty realne, ujęte w for- 
m
 nader - zajmujących opowieści, stanowią 
treść tej książki, należącej do naj popular- 
niejszych wśród rzesz młodocianych czytelni- 
ków. Autor prowadzi nas z jednej półkuli na 
drugą, z lodowych krain północnych w gorące 
strefy podzwrotnikowe, powszędy, gdzie czło- 
wiek borykał się w nierównej walce z naturą, 
z jej żywiołową potęgą. 'Vraz ze śmiałymi 
podróżnikami czytelnik odbywa dalekie wę- 
drówki- to na wyspę odludną, gdzie lata całe 
pędzi napoły dziki żywot Selkirk, to do pierwotnych puszcz Ameryki Po- 
łudniowej, czy na martwe ziemie Labradoru, a wszędzie, dokąd go prowa- 
dzi autor, 7Jlpoznaje się ze zjawiskami przyrody miejscowej i podziwia 
umy
ł ludzki, umiejący znaleść wyJście z Dajtrudniejszego położenia 
(przegląd Bibljograficzny, Nr. 23 - 1925). 


...<: 


"\-,:- >< .<..,
 
 ". 


1
/ -::: (.


: :
_
 


"T( . 


'j; 


-:\.;- : ;.:
:.:-.,
. . 


. . '- ", I 
. '
-".
. - - . 

 . I . 
\,ą.,'... ',.. 
I 
IHłZYGOD¥ PRAWDZIWE J 
W;tl\ 

Y ł P 

ÓŻNIK()W 


, ," ł 


, 


WŁ. L. ANCZYC 
PRZYPADKI ROBINSONA KRUZOE 


Str. 383+1 nlb. 


Wydanie 15, z 10 rycinami i licznemi drzeworytami w tekście 


Cena zł 8.- 


Zgórą półtora wieku minęło od czasu, kiedy 
ukazała sie w Anglji ksiązk:t o przygodach Robin- 
sona Kruzoe, wyszła z pod pióra Daniela Defoe - 
i d7.iś popularność jej nie zmniej
zyła się lecz 
ile to jest możliwe, jeszcze wzrosła. Powodzenie 
to - jedyne w swym rodzaju - zawdzięcza ona 
niety I ko nadzwyczaj zajmującej fabule, lecz prze- 
dewszystkiem umiejętności wydobycia z)typu 
zdobywcy - bohatera tych wartości ducho- 
wej i fizycznej tężyzny, które najbardziej po- 
ciągają ku sobie młodzież. Dlatego to każdy 
chwyta do rąk "Robinsona" i każdy, czytając 
z zapałem opowieść o jeg'o życiu, znajduje 
w niej wiele wskazań praktycznych, wiele myśli 
i uczuć. (Przegląd Bibljograficzny, Nr. 23- 
1924). 


- 34- 


;j; 


I 
__----ł.I -WŁ. L.ANCZYC 


PUSZCZY 


DUCU 


Opowiadanie z boró '" amerYKańskich 
Według D-ra BIRDA. 
Wydanie 10 z 6 rycinami 
i barwną okładką 
ST. SAWICZEWSKIEGO 


. :.-"', $i: . 
(>!I
:.;': '
, ZCZ }' 
'f 
'. 
 " . 

. -;.. - . -.., 
v.. "t". } 
, . 


Wiadomo, iż są książki, nie mające lat, 
bo - nigdy się nie starzeją, czytane zawsze 
z jednakową przyjemnością. Do takich należy 
"Duch puszczy", od wielu dziesiątków lat ulu- 
biona książka młodzieży... Przyczyną tego jest 
nietylko sama osnowa powieści i j ej tło egzo- 
tyczne, i nietylko przykuwająca do siebie postac 
Krwawego Natana, ale i tężyzna charakterów, 
atmosfera walki z przeciwnościami i moc woli 
ludzkiej, jakie każdego pociągają (Przegląd Bibljogr8fi
znYJ Nr. 23 - 1924). 


Str. 284 + 4 nlb. 


Str 378 


\.

)J
 

 
l I 

ał':, 
> /;l-:
:, .ł P 
I, "ł"" 
J: 
: I 
!
 -,'-'T .
?!;'
 .. 
{..... 
 \. < ,.," ,,_; 1 1 
. 1 ' 
I: . 
[... 

 A.., ._ 


1 
 


!
 


I( 
. ..- 
,"f / " 
. . 
li 

, 


Cena zł. 6.- 


-:-../ 


.' .

 "j.' . 
,-' 


{.: ,;.. 


!k 


.., . 


I'Ą 
 


H.ANDERSEN 


B 


A 


ś 


I 


E 


N 


Opracowane przez 
C. NIEWIADOMSKĄ. 


Wyd. 8 z 12 rysunkami 
W. SZYNDLERA 


Cena zł. 7.50 


"Baśnie" Andersena- to jednh Z najpiękniej- 
s zych książek dla młodzieży. Cudowna siła ich 
p oezji sprawia, że, czytając je, zapominamy o rze- 
czywistości i, porwani prądem bajkowych wy- 
darzeń, współżyjemy i współczujemy z dolą 
i niedolą zaczarowanych kwiatów i zwierząt, 
sprzętów; zabawek, krasnoludków i olbrzymów, 
książąt, królów i księżniczek. Prawdziwy to 
raj dla dzieci! l co jeszcze 11a podkreślenie 
zasługuje, to 
owa, znana ogólnie, szlachetna 
tendencja tych bajek, prawdziwie chrześcijań- 
skie ,współczucie z wszelką nędzą i upośledze- 
niem (Przegląd Bibljograficzny Nr. 23. -1924). 


- 35 - EDMUND DE AMIC1S 


EOMl!NP QĘ,AM!!.- _ 


S E R C E 


SERCE 


Ksią
ka dla chłopców w przekładzie 


MARJI KONOPNICKIEJ 


Wydanie 9, autoryzowane 


"'!'<" 


Str. 8 nlb. + 402 + I tablica 


Cena zł. 7.- 


Arcydzieła w literaturze młodzieży są, nie- 
stety, jeszcze rzadsze, niż w literaturze dla do- 
rosłych. Do tych rzadkich arcydzieł należy 
słynna "książka dla chłopców" Amicisa, p. t. 
"Serce". Książka ta, przyswojona naszemu piś- 
miennictwu .przez Marję Konopnicką, odgrywała 
i odgrywa w życiu młodocianych czytelników 
ważną roję, jako czynnik wychowawczy wiel- 
-kiej wartości. 
W każdym pokoju dziecięcym powinna się znaleźć ta książka, która 
"Serce" się nazywa, z serca wyszła i do serca cudnym językiem miło- 
ści przemawia. To, co jest największego i naj piękniejszego na swu
- 
cie _ Ojczyzna, naród, ludzkość - wszystko to mieści się w tej kochanej 
książce. 


.T_,' 


1#''''' 


Att.; 


t'łf 


" 


H. BEECHER STOWE 


r Ą:"( 
t. 
 


L ... 
I,.
 


CUATA WUJA TOMA 


, 
'>',Ił 


= 
 

. 

 .,"'-
-, .-
. 

.... y... to ;s.,r 
, '-, 4 :ę
" 

J ' 
o' ' l %'j!" 
'1 . \ 
';- 
I > '
 
1' '. -;-- o",\
 

 .
 ,,
-
 '--,; ,.1\\ -..... 

/f . Nt :;:' R \
 <. = 
-:;:: 
. ' ( "'" >
 r ..
,. 
__ ' 
 
". 
- :yY - 
 I 
<:;"6" ""'\: ""
,,,,.j;;':'
\"'t
 
.:-,

 .
 .

 
 ,'tl 
y 
 . 
-
 


if
"O
 -
 'i t ;::
;

' 

 
 I _ .ii'-
ł=j
..
, 
> 
 , ','
' "'.; ,
 p

 
,- :
 '
r.
 
<',t 

!::. 
h1;ł t. 


 ' 
 
;" '" .,., 
 _

' l;;.. .

 
r',:

'


 ., ..-'): "_
T
;i
.

 'Ii - -+:'" 


Wydanie 6-e:z 4 ilustracjami.
1 


Sir:- 287 . 


Cena zł 


"Chata wuja Toma", mimo obcego 
pochodzenia, była l jest tak bliska mło- 
dzieży polskiej, jak mało która z ksią- 
żek. Budząc współczucie dla uciemiężc- 
nych murzynów, rozpala tęsknotę do 
wolności i sprawiedliwości, co stanowi 
najgłębszą treść duszy polskiej. Trze- 
ba przytem nadm
nić, że wśród 
mnóstwa przekładów tego arcydzieła 
na języki europejskie, tłumaczeni
, 
a raczej przeróbka polska wyróinia 
się umiejętnością podkreślenia warto- 
sci pedagogicznych książki, bez u- 
szczerbku dla jej prostoty i zalet lite- 
rackich. 


- 36 - STEF AN BARSZCZEWSKI 
PRZYGODY KAPITANA ST. CLAIRA 


Str.
168 Cena zł. 5.50 
"Przygody kapitana St. Claira" Stefana Ba
 
szczewskiego są luźno związane z jego lot- 
niczą powieścią dla młodzieży p. t."W 8 dni 
dokoła świata", która, przyjęta przez krytykę 
i czytelników z dużem uznaniem, ukazuje 
się w nowe m wydaniu w roku bieżącym. 
Przygody lotnika francuskiego, margra- 
biego de St. Claira, który o mało co Iiie zwy- 
ciężył swego angielskiego współzawodnika 
(płk. Fogga z "W 8 dni dokoła świata") 
w locie naokoło świata, opowiedziane są ży- 
wo i barwnie i z pewnością niezmiernie za- 
interesują młodych czytelników. Oswobo- 
dzenie młodej Francuzki, porwanej przez 
meksykańskiego bandytę, zestrzelenie samo- 
lotu i jego upadek do morza, cudowne ura- 
towanie przez parowiec, przemyc8jący na- 
poje alkoholowe do Stanów Zjednoczonych, 
walka z przemytniczą podwodną łodzią niemiecką - to interesująca fabuła 
opowiadania, uzupełniona nader zręcznie wplecione mi w nią szczegółami 
o żegludze nad i podmorskiej. Świetne rysunki K. Mackiewicza uzupełniają 
książkę. (Przegląd BibJjograficzny. "Co czytać" Nr. 12-1927). 


IIZ 10 rysunkami i barwną okładką 
KAMILA MACKIEWICZA  


.- ___-..,x.... 


'5'r:
kSlC1EW;l<ł . 


.IDRl?GODY kA 
I 
r:- :r,'._  


,lf,
Jt
, "
\'
' 

: -- .

:t'

< '{ 


.." 
;"':" 
 


, 'ł.Ioo v:':...... 


". 


:":. .r:ł!- 


;' -
, .... 


,:'
 ::.t:r · 
. ¥.. "'.:..- 
. 


.

 


W OSIEM DNI NAOKOŁO ŚWIATA 


Powieść z nie dalekiej przyszłości z 10 ilustracjami 
Z. GRABOWSKIEGO 
Wyd. 2. 
Str. 352 Cena zł. 8.- 
Bardzo zajmująca książka ż gatunku 
tych, z których zapał przenosi się do du- 
szy czytelnika. Jeśli potrzeba u nas pro- 
pagandy lotnictw8, to książka Barszczew- 
skiego doskonale ten cel spełnia. Jazda 
wokół ziemi takim wybornym i wspania- 
łym samolotem, do którego' sprawności 
można mieć zupełnie zaufanie, wygląda 
porywająco i sieje powołanie lotnicze. 
Może urośnie nam z tego garść dzielnych 
pilotów. Dał im też autor przykład, tym 
przyszłym pilotom, w osobie głównego 
bohatera i jego synów: jakim być powi- 
nien dzielny człowiek i dzielny chłopiec. 
Należy zaznaczyć, że w ilustracjach p. Z. 
Grabowskiego znać rzetelne i uwieńczone 
powodzeniem starania zilustrowania tre- 
ści książki. Wogóle cała książka robi 
wrażenie- porządnej roboty, z z8miłowa- 
niem i umiejętnością dokonanej. (A. Gru- 
szecka - Przegląd 'N8rszawski, 1923). / OSli.
I'\ [)'
 I 
l')OłCOL/\ S\/.i(f:'
 

, ., '
/.. ..
 


" 


.. < 


- 


.. .....
'> .. 


r{ 
<.(.... 


,ar 


I ..' 


'1: ..: 
 


t' 


0',1" 


"'''Kł,Ąf)UEnB'fA
EnA ł WO(,Ff>A 


..
 


- 37 - D Z I E C I 


Str. 377 


=-.--.-)j 


.

.: "::., ł 
 


. i 
, 

.'. 
f-
i 


. 
f' 


.-:::. :;t. 


. ;. 


.., 


1..
"..
"'. ,.!". ....
'A .(
 

-<"'.'" !.
' 


'''''. - 
__ f-.' 


ZOFJA BUKOWIECKA 


WARSZAWY 


Opowiadanie dla młodzidy 
Wydanie 3-cie z 8-ma rysunkami 


Cena zł. 4.20 
,,
zieci Warszawy. mają doskonale podmalowa- 
ne tło obyczajowe, przyczem charakterystyka 
rozciąga się nietylko na stan współczesny środo- 
wiska (Warszawy), lecz i jego przeszłość. Na 
takie m tle autorka ukazuje kilka postaci głów- 
nyC'h, około których wije się nić fabuły, barwnej 
i zajmującej, z pewną przymieszką zdrowej 
sensacji, ku tem większej podniecie wyobraźni. 
A z tego wszystkiego wysnuwa się myśl moralna, 
szlachetna, wysoce obywatelska, pouczająca mło- 
dego czytelnika o jego obowiązkach społecznych 
i narodowych. Wszystkie powyższe zalety "Dzieci 
Warszawy" posiadają w wysokim stopniu. Utwór 
ten należy do najlepszych powieści obyczajo- 
wych dla młodzieży w naszej baletrystyce peda- 
gogicznej. 


"! . 
 


\ 


ZOFJA BUKOWIECKA 
UISTORJA O JANKU GÓRNIKU 


Opowiadanie dla młodzie:ty 
Wydanie 4-te, prLejrzane. z 9-ciu rycinami 


Str. 323 
Historja życia młodego chłopca Janka Po- 
lesł-riego, sieroty, który w bardzo trudnych wa- 
runkach znajduje się w Dąbrowie Górniczej - 
i pada nadto ofiarą sprytnego oszusta. Przy- 
garnięty przez poznaną wypadkiem rodzinę inż. 
Wolskiego, zachowaniem i pracą zyskuje sobie 
jej zaufanie i przyczynia się do uratowania ho- 
noru ojca inżyniera. Ponadto - przez dalszy 
wpływ i przykład - wyprowadza na człowieka 
swego pierwszego, nieuczciwego przewodnika. 
Powieść kończy się małżeństwem Poleskiego 
z panną Wolską. . 
Żywa fabuła powieści, urozmaicona przez 
sceny z życia górników, opisy katastrof w ko- 
palni i legendy górnicze, znane walory stylu 
Bnkowieckiej-wraz z zacną, a w subtelnej for- 
mie podaną tendencją-czynią z ..Historji o Jan- 
ku Górniku" książkę, istotnie wartą polecenia 
dla naszej młodzieży. 


Cena zł. 6.60 


ZODA J3tuf 1't .. '- 


'i

,
 


". 

"« 
. -
'..
;
,
. 

;
 #  
.,;:; J.'.:;;, 
)7;i:. 
.
.I-., . 


<::!:!C 
, 


14
 


- 38 - FRANCES
HODGSON BURNETT 
MAŁY LORD 


Powieść dla młodzie1y 
tłomaczyła z angielskiego 
M. 1. ZALESKA 
Wydanie 7-e, z 16 rycinami i okładką barwDą 
T. ROŻANKOWSKIEGO 


Str. 272. 


Z książek dla dzieci, przełożonych z języka 
angielskiego, oddawiendawna wszystkie JUz 
prawie literatury, nasza zaś od r. 1888, przy- 
swoiły sobie powieŚĆ Frances Hodgson Bur- 
nett'owej pod tytułem "Mały Lord". Mały lord 
jest uosobionem sercem; tern sercem zwycięza 
on starego mizantropa, swego dziadka, zdoby wa 
przychylnoŚĆ ludzką tak dalece, iż dla ratowa- 
nia go ludzie aż z Ameryki przyjeżdżają. Za 
zasługę autorce poczytać trzeba, że w całej po- 
wieści starała się zgromadzić typy dodatnie i że 
niejako za główną tezę swojej powieści posta- 
wiła twierdzenie, iż niema takiego złego chara- 
kteru, na ktorE'goby cnota l dobroć nie wpłynęła. 
W nowem wydaniu na uwagę zasługują jeszcze 
doskonHłe, stylowe rysunki Rożankowskiego, 
oraz barwna okładka. 


Cena zł. 6.- 


,
  


f :. 


.. 


. f
:(" 
· > r "". 
 
". - 
*.."t:. 


/
' 
 ." 


;
. l ' \ł '\ ( ł ()I > 1) 
'l' _.4J ". \..' 


,
, 
 II N t I ","fif' t..-. ! 


TAJEMNICZY OGROD 


Str. 296. 


Przekład z angielskiego 
Wyd. 2 z 8 ilustracjami i barwną -ołładką 
Z. SOŁOWIJÓWNY 


Cena zł. 7.50 


, - .

. 


.
:.  .,
 
'
" ,..'; 


.
 


, ,; 


F. H. Bnrnett, autorka puwszechnie 
znanej książki dla młodzieży p. t. "Mały 
lord", jeli't pisarką nawskroś szlachetną, 
o w
' sokich walorach moralnych. Temi 
zaletami odznacza się też w pełni "Ta- 
jemniczy ogród". Historja dwojga zanie- 
dbanych rozkapryszonych dzieci, które, 
wskutek starcia ich despotycznych cba- 
rakterów i w bUskiem zetkniędu z przy- 
rodą i "leśnym chłopcpm" - Dickiem, od- 
zyskują radość życia i zdrowie fizyczne 
i moralne, j
st opowiedziana z nie zwykłą 
subtelnością i umiejętnością wczuwania się 
w psychikę dziecięcą-i ujmującą prostotą. 
Pewna tajemniczo' Ć. żywy tok łlkcji, 
świetnie przeprowadzona, interesująca fa- 
buła książki, na tle której dokonywa się 
przpłom w duszach młodocianych Doha- 
terów, zainteresują głęboko młodych czy- 
telników, poruszając najszlachetniej
ze 
struny ich dusz (Przegląd Bibljogr. "Co 
czytać" Nr. 12-1927). 


- 39 - \ 


ST.BRYKCZYKSKI 
MOJE WSPOMNIENIA 
. Rok 1863 


I !. 
I !! 
"":-"""'H 


: 


Str. 194 


Cena. d.. 6.- 


f r....
l:,tl. ...., \.Sk
 


Wydanie 3-cie. z 6-ma rysunkami 
KONSTANTEGO GORSKIEGO 


, .. i' '
::'4..' 


Jest to pierwsza w naszej literaturze Opo- 
wieśc dla młodzież v z krwawy('h dziejów 1863 
roku. Znal
zła (,na gorące prz)'jęrie wśród II ło- 
doc anJch czytt'lni1ów, o czem świadczy trzecie 
wydanie kSiążki, iluŚć pok::łźna, jp.ś.i się uwzględ- 
ni lata wojenne, dla większości \\ ydawnictw 
stracone. W8rtość ,.l\1oif'h wspf'mnień" p()dnosi 
niezmiernie ta okoli('zność, że łlutor nie fanta- 
zjuje, lecz po Pl"( stu, bez deklamacji i rażącej 
->iII zawsze w tych razach prz{>sady, opowiada S" oj e 
własne przygody. Ma więc książka ta wartość 
historyczną, mimo to pisana jest przYt-tęlJnie, zajmująco i silnie przemawia 
do sel c i \\ yobraźni, kszt3łcąc tężyznę, bilę chlirakteru i rycerskość. Praw- 
dziwą ozdobą kSiążki są też rysunki ołówka je,łnego z na.Iepszych naszy('h 
iIustratol ów, Konsbmtego Gorskiego. Te wSf.ystkie zalety pozwuł ją żywić 
nadzieje, że now
 wydanie cieszyć s:ę będzie takiem samem zasłużone m 
uznan'em, co i oba poprzcdnie. 


. ,....:" 


, 
" 
'J 


1)"" 
. :J( 
-- : 
 
: . 
 
. 
.....< '

'" . -." , 
'Mmi w
p m:"it fiłiT i ł ' 
1 I - ł ł. 
( ,'o ,: 


A- 
I 


LE WIS CAROLL 
ALA W KRAINIE CZARÓW 
PRZEŁOŻYŁA M.' MQRA WSKA 
Z 9 czarnemi i 4 kolorowemi ilu str. oraz barwną okładką 
KAMILA MACKIEWICZA 


, -, ,: f A>-- . ił. ' (j 
. K'
h
 F' 

R\INIĘ:. 'ZA
. 
.';. 


Str. 156 


Cena zł. 6.60 


ł,{J. ' 


Ksią7.ka Lewis CaroJl - "Ala w krainie 
cz
rów" - (A)ice's Adven'ures in Wonder- 
land) jest klasycznym utwlJrl m angielski.j 
Jitf'ratury fanta:-łycznej dla młodzi
ży. Li- 
czba 16 wydań w or)'gin:łle, oHlagl1ię- 
tych w o
tatni m dwudzi..stoleciu (pierw
ze 
w
'dHnie uka7.: lo się w r. 1865) w sRmej Amdji 
świ
dl'zy dobitnie o walorach tf'j książki. 
J{>st rzpczą zupełnie pewną, że i p(,lskie 
dziE:ci będą się zachw
 cały pełną humoru 
i werwy fa bułą, paradoksalnemi przygodami 
mJłłt-j Ali. która do
tala 
ię do prawd iwt'go 
kraju dziwów, czarów i nif'zwykłuści. JeŻ6li 
chodzi o wartość książki - to, dzięki 
wielII głębokim n.yFilom i 
postrzeżeniom, 
podawanym um)'słowi dziecięcemu w dostęp- 
nej sf.acie bRjki, można poshlwić ją hodal obok słvr.nych nR ('ałym świeciE", 
w . opracowaniach d a n'łodzieży, "Podróży" Gulliw{>ra. K
iążkę mdobił 
tryskającpmi wprost humorem i werwą r.vsunkami Kamil Mackiewicz, ilu- 
strując tri ŚĆ ksiqżki 9 rycinami c/arnemi, 4 kolorowemi i barwną okła- 
dką. (Przegląd HJbl]ogr. ..Co czy tacA Nr. 12-1927).  


"\ 


." 


ł 
_ '0 
i. "ł 
-,.
. 
. . 6
THN£RiW(łL 
'w.Ą"'
 


r 


f 
,. j . 


- 40 - PAMIĘTNIKI KWESTARZA 


f ,I 
--" -, ,1>:-0 _ < i I ' 
\, I 
o. o
 lo 000' 
< :<
. 
\Y'. "oJ,;'
 
- }
<
::
 ;' oX 
: o .:" :;>, o t
 o :7,' 


:
,
';,
 o

,::;::
 __,<
 
.. 


II 
I 
I 


IGNACY CHODŹKO 


Wydanie skrócone, w opracowaniu 
J. GRABOWSKIEGO 
Z 8 rycinami 
E. M. ANDRIOLoLEGO 


lo Str. 112. 


Cena brosz. zł. 5.40, kart. zł. 6.70 


Z przyjemnością bierze się do ręki tę 
książkę ze względu nietyl ko na treść, lecz 
i na szatę zewnętrzną. Treści niema po- 
trzeby przypominać starszemu pokoleniu, 
ale młodzieży brakowało bardzo Chodzki, 
jego humoru pogodnf go, zamas zystycl1 
obrazów życia szlach" ckiep:o, werwy, roz- 
machu i - czystego języ ka ojczystego, 
nieskażonf>go barbarzyńskie mi naJeciało- 
ściami cudzoziemszczyzny (Przegląd Bi- 
bljograficzny - Nr. 4. - 1923). 


,:':. o o 00 
:<: 
o o 


o--i 


L 
)k f o "h 


;
 :1 


.. ", .. ...
:::;.r...
.':. 


IGNACY ('UOUŻKO 


PAMIĘTNIKI KWESTARZA: 


WJl.RSZAWA (;[oB£.TJlNJ.:R l WOl FI' ! 


COOPER 


MIESZKANIEC PUSZCZY 


Str 416 + 2 nlb. 


, M.IESZtiANIEC PUSZCZ' i li 
T' o o ". 00 , r 
1\ 
I 
t 
'I! 
000' \\ 


1\ 

 
II 


<"t, 


,." 


.. 
 
.. 


_..-.
 .. ,.: 


;; 
.. ' A
SHW
 II 


CEtlUflNU J WIJUf 


Powieść dla młodzie
y, opracowała 


l. M. ZALEfKA 


Wydanie 'i-e, z 5 rysunkami 


C. JANKOWSKIEGO 


Cena zł. 7.50 


"1 


Treść: Pogromca zwierza; Jezioro Ontario; 
Ostatni z Mohikanów; Osadnicy; Stepy. 
...ł\iniejsza ksiażka zawiera pięć opowieści 
Coopera, które obecnie możnaby nazwać "histo- 
rycznemi" . Autor bowiem przesu \\"a nam przed 
oczyma krajobrazy, ludzi i zdarzenia, llależące 
do przeszłości; prowadzi on nas do niezmierzo- 
nych OJIgi puszcz Ameryki Północnej i - na 
tle pierwotnej, wspaniałpj a groźnej przyrody- 
czyni świadkami zdumiewających przygód bia- 
łych osadników, walczących z Indjanami o śmierć 
lub życie. Są to jakby fragmenty wielkiej epo- 
pei, która przemawia obecnie siłą obrazów, okru- 
cieństwem walk, lecz jednocześnie i smętkiem 
minionych czasów, i bohaterstwem tę(Jionych 
przpz białych plemion czerwonoskórych (Prze- 
gląd BiblJograficzny, Nr. 23. - 1924). 


... 


- 41 - MARJA GtR5ON-nĄBROWSKA 


WIELCY ARTYŚCI 


Icn 7YCIE I U'1;łEŁA 


-:-...... 10< 
. , 


! - 
\ ;; 


1<"'".-.1:> t:L'IEfllNl1(A r WOI!'FA 
WA(It,H.\WA 

A

.-
 i..t..<1\1IJ>;: t"II ._ , ;". " '1' I .' . duszki, "andrzej- 
adwentowe, wi- - '. I, I' .

+: j.' ki". 
k 
- 1/" ,,
 i, " 
 I
' -" /- 
J 

 . '

llre . 
, P S
f
wi
 ' . 
 ' - ł ' 
 ;-
" 
 --
o I f
i


" J ..-L// ,\ cz ę rća

u p :

i

 
J, 
 li. .-.! _:
_ " rl.r
'M!l"- ;;r. 
 
ma ZImowe, za- '1I.
 'o;
-: ;.-:ilJłłjSt

, . ,
," 'J

. 7 na jest dobrane- 
pusty, kuli'gi...... _
)L
 ]-!'fy._

ftiJ; 
 " I'!f. mi do pory ro- 
tHńce, zwyczaje 
 o_:
 -
5
iif ''}.jiJ.' ..t\' '- !Yf'-':- -;- 
 " ku przysłowiami, 
postne. '

_-y. 

._:


 ....." \. 

'

. -o przepowiednia- 
W rozdziale -
?'$i
 J<

.;.':-c.;.\ 

Hf, mi, zarówno lu- 
111 Wiosna"-Ś Nię- ( .__
tW...., -. 
!-1' f-
\ " ł:/- dowemi - jak i 
cone, obrzędy -'- -:;- Y'fi
:'
{t.
4?, ,;: _'
>\ 
 ł,' , .i ogólnemi. 
wielkanocne, / ' 1 11
t. 
1'LJr.l'il,.I,'11 'ł;l, ;\ 
 
 Książkap. Dy- 
tańce góraIslde, ' 
 \] 
'1/\
r!M
 <\'_ \\
I'-,' ł "
 
 . .'
 nowskiej, choć o 
Z l Ś tk ,L, , 
"'1f?,; '/ /U1:--łfr."J'{ 
 p 

 
""" 
 I I' b kt 
ie one wią i, l
 '1i 
 ' "'ił::: 'P:.
 
::-. l
 ----:"!:/;-:
..,łfi/
 , c ara erze an- 
wianki, Sobótki. , 

I,' 
,$j/ /

4 ,f łl /1:< li-
\ ':' 
\
.,ji; tologicznym,jest 
W 1I1Lecie" - lj
,. ) ;._
 1JI
 -
-___
if;.l- '

 \" \
:>\\ ." jednak p r M c ą 
legendy o zbo- , 0111.. .."...A

 
 
 
. .- 
. '
" twórczą, ktĆ'ra 
żach, dożynki, I. 
\
, 1!llr1
"'" '____ . 
t'" 
 Y.f: 
.
' ,'j,1 polega nietylko 
k . b t . / p ..pil"'! I.
W,. lit, 
', ,,' :, t t 
o ręzne, ar nIC- I,',' LI "II A 'I fUl ,-\
. - . ,
i I'j,}/ " na usys ema y- 
two, l e g e n d y, (""" L' 'l,. III ,. 
. ---<¥' \. __o -,,"-.,)' I/',! zowaniu mate- 
pieśni i zwy cza- ! 
I ,; .. i, I' , I, I 
'
ij '
 . ' l" ";
, rjału wedle jed- 
je myśliwskie. H.
,.\_' I ' . \\"'I( 
 '1 ,'
. I nej myśli prze- 
W "Jesieni" _ wodniej, ale 
obrzędy i pieśni przedewszyst- 
weselne, ..bycza- kiem na umie- 
jętnem dobraniu go w taki sposób, by dać czytelnikowi możliwie najpełniej- 
szy obraz całok:-:ztałtu zwyczajów i obyczajów ojczystych pióra najznako- 
mitszych pisarzy - dawnych i współczesnych, tak beletrystów, jak i 1Jadaczy 
zwyczajów ojczystych. 
Książka p. Dynowskiej, ułożona nadto żywo i barwnie, rprzysłuży się rze- 
telnie sprawie poznania obyczajów polskich, tak mało już znanych dzisiej- 
szemu pokole nin, i jak rzadko która może być polecona na podarunek 
gwiazdkowy. IJustrowłlł książkę świetnemi, pełnemi życia rysunkami Kamil 
Mackiewicz. (Przegląd Bibljograficzny. ..Co Czytać" - Nr. 12 - 1927). 


- 43 - " 


WIKTOR GOMULICKI 


-I 


WSPOMNIENIA 
NIEBIESKIEGO MUNDURKA  I Wl
li Uflll ..... 
,:! 'jRHftłUłUn a,unu 
'! i
f 


Wydanie fi-te, z 6-ma rysunkami 


Str. 303 + 1nlb. 


K. GORSKlEGO 


Cena zł. 6.50 


Przepiękne "Wspomnienia niebieskiego mun- 
durka" mają już ustaloną sławę nietylko wśród 
młodzieży, ale i wśród starszego czytającego 
'. I ogółu. Wizja szkoły polskiej z przed lat kilku. 
! dziesięciu, z czasów, gd.Jr jeszcze nie było Hur. 
L ków i Apuchtinów. staje przed naszemi oczyma 
niezwykle plastycznie. Autor, wspominając cza. 
sy szkolne, odnosi się do spraw tych z taką 
głębią praw dziw ego umiłowania, ze uczucie to udziela się również czytel- 
nikowi, nie mogącemu się oderwac od kart tej książki. (Przegl. Bibljogr., 
Nr. 4 - 1923). 


W skład niniejszego wydania wchodzą 
następujące wybrane powieści z ,,1001 nocyu: 
"Historja Kogi-Hassan Alhabbala ll , "H:storja 
o Ali Babie i czterdziestu rozbójnikach"; 
"Siedem podróży Sindbada żeglarza"; "Hi- 
storja o prz'eobrażonym Sidi-Numanie ll , "Hi- 
storja o księciu Achmedzie i o wróżce Pari- 
Banu", "Historja o rybaku i genjuszu"; 
"Przygody perskiego księcia Firuz.Szacha 
czyli koń czarodziejski"; "Historja o mło- 
dym królu Zeinie Alasnamie i o Królu 
Duchów"; "Powieść o gadającym ptaku, śpiewającem drzewie i źródle zło. 
cistem". Mamy tu więc wybór naj cenniejszych klejnotów skarbca Szehere- 
zady, ozdobionych kolorowemi rycinami T. Sopoćki. 


\ 


A. L. G R I M 1\1 


POWIEŚCI Z 1001 NOCY 


Wydanie S-me, z 7-ma ryc. kolor. i okładką barwną 
T. SOPOĆKI 


Przekład polski dla młodzie
y 


Str. 415 + 1 nlb. 


Cena zł. 7.50 


... 


- 


" "> " . '. 
71ctl(' :'JJ!-. 
>'N'?CX 
l: ,<::: 


, 'I 
.. 
, 'a, 


1', .. . . 
'''J', 
"
 '!"Oo ...' 
, . ., '., 
. ni-!: 
". , . 
. . 
. ..,.O. 


..." Zjawiskiem pożądanem w piśmien. 
nictwie jest opowiadanie p. t. "Jak Tomek 
Kowalcz yk do nieba się dostal"_ Mamy 
tu do czynienia z pogodnym humorem 
obok mo cno postawionej zasady pedago- 
gicznej: _pracuj, rób swojf', nikogo 'się 
nie obawiaj, cl.yń dobrze innym". Baśń,- 
oparta na podłożu wierzeń, klechd i pojęć 
ludowych z Borutą i Rokitą na czele, 
zbud )wana jest z niewątpliwym talentem" 
(Z. Dębicki. Kurjer Warszawski). 


.J AN GRABOWSKI  
., 
FI = 


h iłI 

;

 - .11- 
II:
 tl! 

t
.,,; 
I I: fj \} 
\. 
 ::j.
 
!t . <;..:,J:t """
\ II L..... 
.:,.;., """;-
:11 d/.fI<:, 
, /
."j. 
iJtfii J<:; I 
r '. WlJf.l1Zjf' CI 
rt . o0, 18. XII 1923). 


::
 ..c.'
 ..:...;.' 


eJ 


. )' , ., 


I 

- ił 


:I!
 

 (
 " 
! > 
". . 


"
 


i! 


o". 
. _."0,':.._><". 
"_:',
 


Z. 
'''''lA '
SJ dziejo\\ e wypadki 
(walka Polsld i Litwy z Ku' żakami), 
umiejętne tpgo tematu wyzyskanie, 
dobrą znajomość ('poki i psychiki, 
ÓWCZ 
f:nych ludzi, "łaściwe u!'tol-un- 
kowanie dwóch elementów opowia- 
dania, a więc wypadków i postHci hi- 
storycznych do fIkcyjnych, wreszcie 
fabułę I ajn'ujClcą, ż
 wo I bar" nie na- 
kreśl "'ną. Ot.) zalety tej k
iążki, które 
powinny skłonić wszystkich przewo- 
dnih ów młodzieży do dania jej rlo 
ręki powieści "Na zgliszczach Za- 
konu". 


L 
,< 


.' !r,5" ....

 
 
;-di:' 
t" r; '" Y.. .... U ' ...

...' 
:-y,,,". . .". ... rt i 
I . 4.'" 
 > ;1 1 
. i'"r I ,J " <- '. , '\ 
. )1 ,\,"r1' L<') 
:: 1 ri-1
! 
 ' I 'I 
;:. 
/
',\\ fon!" 
\,JfL

=-.<-"ł 

{.;'w -
 - 
.
 ;..
 q'.
 
-
 


:!I.'I:(".'N
"\t::r-Ą. , .;..'U'
 bl"-L ll.
 


':l:JiI YfI
G 
AT 


- 48 - BAŚŃ O 


ARTUR OPPMAN (OR-OT) 


SZOPCE 


- .......-- 
--
-:>- 
PJ\"q-r, ' 
.pASp. 
#(jt3%C>;,PC€ " 


Z ilustracjami Z. Plewiilskiej Smidowiczowej 
Cena zł. 4.- 


Baśn dramatyczna w czterech częściach. 
owiana czarem poezji rodzimej. Oczy- 
wiście występuje tu św. Mikołaj, a za nim 
orszak postaci. uświęconych przez trady- 
cję szopki polskiej. W wiosce na tle kraj- 
obrazu zimowego widać stary spichrz 
XVI W" a w nim Matka Boska, św. Józef, 
Pan Jezus w żłobie. Św. Mikołaj ustawia 
postaci baśni "w ordynku..: Dzieciątko, 
"zanim zaśnie, zobaczy polskie baśnie". 
Przesuwają się więc kolejno: dwaj djat>li, 
Rokita i Boruta, Kopciuszek, Śnieżka, Zy- 
dek, Biedoklep, potem królowie polscy, 
Śpiąca Królewna, Wilk żelazny i t. d. 
To znowu na tle Warszawy, "cichym szep- 
tem przyszłość gada, niepowrotny, dawny świat": szewc staromiejski i eme- 
ryt, Icek, Sybirak, Przekupka, Huzar, Małgorzatka, i t. d. Każda z postaci 
przenika do serc i wydobywa stamtąd ciepły, serdeczny ton miłości do ziemi 
ojczystej i jej świętych tradycyj. 


,.y 


" fil 
:,
:','

'fj
, j.., 

 :- 


4
':'i 
:.

 


WALERY PRZYBORO WSKI 


BITW A POD RASZYNEM 


Str. 168 


.1:tM
 ""!W$-KJ 


BITWA 
POD RASZYNEM , 


ł, 


; 'r , ' ' , 
'c
 
1- ,;;
\ 
'-- 

 _. 


JI 


'
-'."
;/
c
-J 


Powieść historyczna dla młodzie1y 


Wydanie 9-e z 6-ma rycinami 


K. GORSKIEGO 


Cena zł 5.- 


:
: 


Ze wszystkich powieści historycznych W. Przy- 
borowskiego naj wcześniejsza jest jednocześnie 
najpiękniejsza. Mówimy tu o "Bitwie pod Ra- 
szynem", której obecnie wyszło już dziewiąte 
wydanie. Któż z młodych czytelników nie przej- 
mował iię do głębi serca niezwykłemi przygo- 
dami dzielnego Janka, który ważył się na naj- 
większe trudy i niebezpieczeństwa, byleby uko- 
chanego wodza, księcia Józefa, od niechybnej 
śmierci uchronić! Silnie też przemawia do wy- 
obraźni obóz cygański, przygody młodego Cy- 
gana Cyngi, ucieczka i pogoń. Uczucie naro- 
dowe silnie przemawia w tym utworze, budząc 
cześć dla wszyskiego, co wielkie i szlachetne. 
Doskonale ilustracje K. Gorskiego są rzetelną 
ozdobą książki. 


- 49 - 


r I 3"''':'' > ,:"
 ... 
'
J ;.'. .c 
).. :."'$ 
 
';./ 
). 

/
 
-:
 
,'r- 
o", __ 
. 

"
;ł 
 
 
.J' 
..;....ł:: l " 


-' ."b :;,. 
."; ! 


113 

 
ifJ..... 
:zj 


./0.... 


l'tUJO'''' a,*-""-" 


MŁODOŚĆ W NIEWOU 


- 
"'AK1 AU (;UlfTtiV[R.. i W(jH,fi< 


dnie pokolenia poniosły ofiar, 
i narodową literaturę. 


" 


ZUZANNA RABSKA 
MŁODOŚĆ W NIEWOLI 


I 
:1 
I 
I 
I 
I 


Opowiadanie z czasów szkoły apuchtinowskiej 
dla młodocianego wieku z rysunkami 
Z. GRABOWSKIEGO 
Str. 4 nlb. + 110 + 4 nlb. 


Cena zł. 4.- 


Tłem powieści są t. zw. "czasy.:Apuch- 
tina", kiedy to osławiony ów kurator 
szkolny oś.wiadczał, że doprowadzi do 
tego, iż niańki będą mówiły do polskich 
dzieci po rosyjsku. Cały wątek powieści- 
to walka dławionego przez ciemięzcę duo. 
cha polskiego o prawo do życia. Prze- 
łożona pensji, nauczyciele i nauczycielki, 
uczennice - wszyscy prowadzą bój o swe 
serca polskie i polskie słowo. Książka 
jest podarkiem autorki dla młodzieży dzi- 
siejszej, która winna wiedzieć, ile poprze- 
aby zachować w czystości tradycję narodową 


MICHAŁ SIEDLECKI 


SKARBY WÓD 


Obrazy z nadmorskich krain. 


Cena brosz. zł. 10.- 


\Vydanie 2 znacznie1rozszerzone. 


Cena kart. zł. 12.- 


..."J est to wspaniały dar umysłu niepospo- 
litego naszej propagandzie morza... 
Polecamy książkę wszystkim naszym czy- 
telnikom - pobudza ona do myślenia, po- 
dobnie jak dzieło porywające Flammadona 
o niebie. Czytamy jednym tchem rozdziały 
o życiu "łez oceanu" (pereł), o koralach, 
o pracach francuskiej stacji biologicznej nad 
oceanem, o mchu morskim, o krewetach - 
przezroczystych rakach, o delfinach, o "wiel- 
kich wędrowcach lt - śledziach, o połowach 
na sielawy i wreszcie rozdział "Nad polskiem 
morzem"-historję naturalną-tak oryginal- 
ną i pouczającą - węgorza, łososia i flądry". 
(Żeglarz Polski" 1923). 


" 


.
 


- 50 - DWA ARCYDZIEŁA. 
W OPRACOWANIU 
DLA MŁODZIEŻY 


HENRYK SIEKKIEWICZ 


QUO VADIS 


Wydanie dla młodzieży 
lZ ilustracjami 
Cena w kart. zł. 12.- 


.
 


.t' 


. . 
 
", -' 
:.... 


,» 
.p' '.;i;. , 

< VII' 


,.')Ą-ł rt 


,;,.
.-. 

 "\ L 


, .i.,. n.,.",' 


'<"
 ;; 


,J" 


',
,;" \ 
\


y1 


Tuf'< .,y., 


Pamiętniki Neptuna 
(Jpewt,<,..k;nm Jj ł 4tiW 
kroJ'f:, [,jUt:' P#l 


<-/ 

f; 
 ,- - ) 

 :: t . ' , l > t . -' ... 
A:
".; "1\ 


...Przygody bohatera tej powieści, Jame. 
sa, są nadzwyczajne, przykuwają zaś uwagę 
tem bardziej. że młodzieńczy ich bohater snu- 
je nić opowiadań z wielką prostotą i szcze- 
rością. Źródło ich tkwi w tajemniczej postaci 
starego nwilka morskiego", kOTsarza Billa, 
który przechowuje wiadomości i wskazówki, 
dotyczące ogromnych skarbów, zakopanych 
przez nie żyjącego już kapitana Flinta. ])0 
śmierci Billa, której towarzyszą budzące 
zgrozę okoliczności, wyrusza wyprawa na 
poszukiwanie skarbów. I tu poczynają 
się przygody, naprzód na morzu, następnie 
zaś na nie znanej wyspie. James, oczywiście, 
gra w nich rolę przodującą, wykazując od- .... 
wagę, zręczność i przytomność umysłu, bu- 
dzące nieraz podziw. Wyprawa kończy się pomyślnie, chociaż miała przeciw 
sobie straszliwą bandę rozbójników morskich (Przegląd Bibljograficzny 
N 23. - 1924). 
...ta klasyczna książka przygód zainteresuje wszystkich, od naj młodszych 
do naj starszych. Wyrazistość charakterów i silne napięcie dramatyczne sytu- 
acji pociągnie do niej nawet dorosłych ("Dzień Polski" M 294-, dn. 21..XII.1925). 


. . .:\
_; 2" < 
J.:

:
 c
 


JONATAN SWIFT 
PODRÓŻE GULLIWERA  


rODROźE GUU.IWERA 


Układ dla młodzie:ly i przekład 
C. NlEWIADOMSKlEJ  .
t- 


Wydanie 6-te, z 7-miu ilustracjami 
T. PRUSZKOWSKIEGO 


,t 

'
'-
 ,.i';;- 
*' '" ... 
Sf
" )i' 
\f
\ _, { 
:",': 
/

&;J:.: 


Cena 5.60 


Str. 360 


Mało jest książek dla młodzieży tak na całym 
świecie popularnych, jak znakomite dzieło Swifta 
o przygodach G u II i w era. Doniedawna współ- 
zawodniczył z nim pod tym względem chyba tylko 
"Robinson Kruzoe"; teraz zaś, w ostatnie m 30-leciu 
przybyły u nas baśn.ie Andersena i "Serce "Ami- 
cisa. Nie odjęły wszakże sławy i wziętości Gulli- 
werowi, który zawsze będzie czytany z równem 
zaciekawieniem. Te fantastyczne, niebywałe przy- 
gody po nieznanycb lądach i morzach, ulubiona szata alegoryczna satyry oby- 
czajowe XVIII stulecia, nie przestaną nigdy nęcić zarówno dorosłych, jak 
i małych czytelników. Jest;'to owa szczypta sensacji w najlepszym gatunku 
która, jak przyprawa, podnosząca smak każdej potrawy, czyni lekturę jeszcze 
bardziej zajmującą.  ,'i<; .

..
 
:. 


fil mI"/!¥' I. WVL 1'. 


WAMZ"W" 


53 


r " 


,V ŁADY SŁAW Ul\IIŃ-SKI 
W PUSZCZACU KANADY 
i 
PRZYGODY MAŁEGO AUSTRALCZYKA 


r
,

_

:
y
 
I 
 " 
t, 
:... 


Z portretem autora i 8-iu.ilustracjami 
E. BRlDGE'A 
Wyd. 2 
(Wybór powieści dla młodzie
y, 
ó wydanie jubileuszowe, t. I) Cena zł. 6.- 


"w puszczach Kanady" przedstawia autor 10- 
E,y młodego chłopca polskiego, który wraz z ro- 
dziną przechodzi rozmaite ciężkie koleje losu na 
kolonji, nim wreszcie uzyskuje trwałe oparcie 
dzięki wytrwałości i niezmordowanej pracy. Nie- 
które rozdziały, jak walka z Inujanami, pogoń 
wilków, skreślone są z wielką plastyką. 'V dru- 
.II giej połowie opowiada autor o licznych pró- 
bach, jakie musiał pokonać młody Australczyk, 
aby go uznano doj rzałym mężczyzną... Autor nie 
goni nigdy za sensacyjnością) nie karmi młodzieży pomysłami banalnemi, nie 
moralizuje też, samą treŚĆ jednak podaje w ten sposób, że postępowanie mło- 
dych bohaterów może pod niejednym względem wpłynąć korzystnie na dusze 
młodych czytelników (w. h. [W. H3hn] Sł. Polskie, Nr. 39). 


Str. 208 


;:

<'::" *:-.
'
' 


1* 


. ':'l 


\ 


WŁADYSŁAW UMIŃSKI 
NA DRUGA PLANETĘ 


Z 6-ciu ilustracjami E. BRlDGE'A 
(Wybór powieści. t. II) 


Str. 4 nlb.+18
 
...Powieść porusza tak ciekawy i nieraz już 
w rozmaity sposób opracowywany problemat za- 
mieszkania Marsa przez ludzi. Młody astronom, 
Edwin Harting, przy pomocy i za zachętą mil- 
jonera Brightona, pragnie uzyskać sposób poro-. 
zumienia się z mieszkańcami Marsa - w jaki 
zaś sposób plany swe stara się przeprowadzić, 
jakie musi zwalczać najróżnorodniejsze przeciw- 
ności ze strony ludzi i przyrody, kreśli autor 
tak zajmująco, że książkę czyta się z prawdzi- 
wem i .niesłabnącem zainteresowaniem (w. h. 
[Wiktor Hahn] Słowo Polskie, 1922). 
I w tej książce Umiński podaje ciekawe wia. 
domości z dziedziny zdobyczy wiedzy współcze- 
snej, w przystępnej i interesującej formie. To 
właśnie, wraz z umiejętnością stworzenia równie 
I 
ciekawej i pouczającej fabuły - zyskało Umiń- 
skiemu wiano polskiego Juljusza Verne'a. 


Cena zł. 5.- 


'.h
"f

ii
.;. >
 
-.... . . .... "" "";
' . ' \ " 
';¥ ..: :,' 
.. .
. ,;;, '\'. 
" ...fr-tt -. ,', ,'. 


: , "
 . :\ .. 
 . >.>.>.> ..> .>>, 
--';?' 
;.... 


<
.': 


'} .
 
. 
. . 


- 54 - Odmiennego typu jest trzecia zrzędu po- 
wieść Umińskiego, najobszerniejsza, a najwię- 
cej budząca ciekawości ze względu na losy .mło- 
dego Polaka, Sobiesława Mrockiego, bohatera 
powieści. Autor zapewnia w słowie wstępne m, 
że treśc opowiadania jest wiernem odtworze- 
niem rzeczywistych przygód biedaka, wypędzo- 
nego z ojczyzny w obce światy i zmuszonego 
szukać tam kawałka chleba. Ów Mrocki istniał 
istotnie, a o przygodach swoich opowiadał auto- 
rowi w długich listach, pisanych z drugiej pół- 
kuli. Język i styl autora przedstawiają się ko- 
rzystnie, tak, że bez zastrzeżeń można -polecić 
młodzieży wybór jego powjeści (w. b. [Wiktor Hahn] Słowo Polskie 15.1II.1922). 


I 
\ 


WŁADYSŁAW UMIŃEKI 
ZNOJNY ClI LE B 


Z 8 ilustracjami 
E LlNDEMAKA 
Wyd. 3. (Wybór powieścn.
1Il/1V)' 
Str. 4 nlb.+488-1-2 nlb. Cena zł. 10 ! .1 W adY 'iWJ't1
f
 . 
 . ;,
f; 
. . ...;;::: 
 


. 
l!lf
!1':
666 

.:

 . . . __ -. _; o" ->" . 
t -s; " ","' - 'o, *ł 
< ""I,!, 


I
. 


.'f 


ł.. . 


";,;<-- 
 


.
 


, 
 .u{_ 


::,
, 


r 


.... 


\V Ł A D
Y S Ł A \V 
\U M I Ń S K I 
W PODOBLOCZNYCII KRAINA ClI 


W Persji, w okolicach Tfheranu, podczas polowania na antylopy, dwaj Po- 
lacy, Wiesław Zdański i Andrzej Warski, spotykają się przypadkowo z mło- 
dym Amerykaninem, Jerzym Burnettem, który zwierza się im, że ma zamiar 
dotrzec do Tybetu i nawet - wkraść się do Lhassy, dokąd nikt z Europej- 
czyków przeniknąć nie: zdołał... Ich przygody są nie- 

 zwy kle. Z pp.rsji do Pamiru i przez "podobłoczną 
krainę" do Lbassy - to zadanie niemal sZ3leńcze. 
Ale też na odwadze iście szalonej nie zbywa żadne- 
mu z towarzyszów podróży. Trudności, niebezpie- 
czeństwa jeżą się niemal co krok, nadomiar ich 
jeden z podróżnycb, Wiesław Zdański, jest" zapalo- 
I 'nym fotografem i dla niezwykłego zdjęcia chętnie 
l siebie i, co za tern idzie, swych towarzyszów stawia 
w położeniu bardzo groznem. Młodzi ludzie pokony- 
wają wszakże śmiałością wszelkie przeszkody. Opo- 
wiadaniu o ich przygodach towarzyszą ciekawe i po- 
uczające opisy dalekich krain Wschodu (Dziennik 
A Gdański, Nr. 117 -1921). 


Z 8-iu rysunkami St.! Sawiczewskiego 


(Wybór-powieści t. Vr 


Str. 408 


" 
ł 


.ifu}.\ 


.; '2 


::-=:
. - 


\. 


' 
 > 
, \:. -' 

f; " 
.
( > . 
!>,,-,! 
. Ił",-_, 
.,  


Cena zł. 5.- 


- !'>5 .
 


\.Ih' 


· :WY&
.:7:

;, 
f' '-",'i f'. 
..._,V;:f(---
%? 


Ji!!'" . .
.:;
., ,
-::.):::,<-.... 

'
jf
';>:>' ,"iti;; 


< _:. S: 
.u'':-.",.:;
 


, 


'" 


WŁADYSŁA W UMIŃSKI 
ZWYCIĘZCY OCEANU 


Wydanie 4-te, przejrzane, z 7-miu ryc. 


E. BRIDG' A 
(Wybór powieści t. VI - VII) 


Str 400 


WŁADYSŁAW UMIŃSKI 


Cena zł. 7.50 


SYNOWIE PUSZCZY 


Najdziwniejszy zbieg okoliczności, gdyż 
pościg parowca ".Japonja" za legendarnym 
wężem morskim stał się powodem najd
iw. 
niejszego też pojedynku: inżynier Elski 
i porucznik marynarki Ebb, na wniosek kpt. 
Hopkinsa, postanawiają przepłynąć w małej 
łódce Ocean Spokojny, dla honoru Stanów 
Zjednoczonych. Prz ed wyjazdem ich zgłasza 
się śmiertelnie znudzony życiem lord Mor- 
,j ton, z prośbą, aby go zabrano na łódkę, 
gdyż ma nadzieję, że niepospolite wr-ażenia 
może go nieco ożywią. Nie zraża się on odmową i podstępem dostaje się 
na łódkę. Oczywiście, nadzieje M:ortona ziściły się: podróż jest niebezpieczna 
i pełna przygóu. 


Str. 205 + 3 nlb. 


Z 5 ilustracjami 
ST. BOBlŃSKIEGO 
Wyd. 2 
(Wybór powieści t. Vlll) 


Rzecz dzieje się na Polesiu, pośród puszczy, 
której bory i bagniska są kolebką dwóch młodych 
chłopców, Witolda i Janusza, synów łowczego 
Micbniewicza. Chłopcy, zahartowani w ubóstwie, 
rozwijają umysł i serce ni eustann e m obcowaniem 
z przyrodą, której piękno i potęga przemawia 
do ich w)'obrazni. Ale to życie w naturze bynaj- 
mniej . nie odstręcza ich od nauki. Przeciwnie, 
chłopcy tęsknią za książką, pflłają żądzą zdobycia 
wiedlY, dla której gotowi są do największych 
po święceń i w końcu zyskują możność ukończenia 
szkół i uniwersytetu. Lecz ukochanie rodzinnej 
puszczy pozostało w nich na całe życie. Ona ich 
wychowała, ona dała hart duszy i ciała, ona ich 
nauczyła iŚĆ przebojem w życiu o własnych siłach 
(Dziennik Gdański Nr. 117 - 1922). 


Cena zł. 6_- 
/11 

 . il! *, 

IUU,Jti P

1lY ; 
.
J .1
.! 
r.,.... 

'af 
.

hl-' /;1l 
vtk.
: 
--il"'" 
. "-\1 '
'I Itr'! ii J " . 

(:-. ...... 
 y 


- 56 - WŁADYSŁAW UMIŃSKI 
OD WARSZAWY 
DO OJCOWA 
Przygody w podrM.y po-_kraju. 
Wydanie 4-te, przejrzane, z ilustracjami 
Z. GRABOWSKIEGO 
(Wybór powieści, t. IX.) 
Str. 306. Cena zł. 6.- 
W powieści tej autor opowiada perypetje 
"wyprawy naukowejtf, złożonej z czterech 
uczniów, ze stolicy do Ojco
a. Nocleg w sta- 
rem zamczysku i "strach", który ich stam- 
tąd przepłoszył; koczowisko nad Wisłą, kra- 
dzież suszących się ubrań po niefortunnej 
przeprawie przez bagna; kłopoty stąd wy- 
nikłe; zniknięcie je dnego z członków wy- 
prawy w lochu zamku janowieckiego; alarm 
i ucieczka przed ojcem jednego z chłopców; 
nocna awantura i aresztowanie; ucieczka 
z więzienia; życie na łonie przyrody; przygoda z wilkami; nieprzyjemne ob - 
dzenie się po nocy, spędzonej w obozie Cyganów; tajemniczy list - wszyst- 
kie te zdarzenia świadczą, że i we własnym kraju dozna c można przygód 
ciekawych (Przegl. Bibljogr., Nr. 4 - 1923). 


WŁADYSŁAW UMIŃSKI 
NA PALACłI ATLANTYKU 
Przygody rozbitków pośród Oceanu 
Wydanie 2-gie, z 6 ilustracjami E. BARTŁOMlEJCZYKA 
(Wybór powieści t. X.) 


Str. 180 + 2 nlb. 


Cena 3.75 


Niewielki jacht spacerowy tonie w znacz- 
nem oddaleniu od brzegów, uszkodzony przez 
wieloryba. Rozbitki, zaopatrzeni w pasy ra- 
tunkowe, chronią się po pewnym czasie na 
cielsko olbrzymiego potwora morskiego, któ- 
ry, śmiertelnie ugodzony przez jacht, unosił 
się na powierzchni wpobliżu miejsca wy- 
padku. - Oto początek niezwykle interesu- 
jących przygód: "Na falach Atlantyku", obfi- 
tujących w momenty grozy tragicznej i nie- 
ustraszonego męstwa. 
W dalszym ciągu fabula rozwija się, kon- 
sekwentnie stopniując natężenie napięcia 
dramatycznego. Rozbitkowie dostają się na 
okręt, którego załoga wymarła na żółtą fe- 
brę - ale wreszcie zostają uratowani, za- 
wdzięczając zresztą ocalenie w główriej mie- 
rze - samym sobie. 


.., 
J 
I 


.A 


- 57 - 


r 
 
 .'


 
! ... , "" . 
" 
 
 j \hI1U 
.,. 
1 
.::-.-::
 - - 
 


, 


1
 
;:;, 
I-
 
"2  
""" 
-'-o 
::= 


:- 


Str. 177 + nlb. 


,V LA DYSŁA W UMIŃSKI 
BALONEM DO BIEGUNA 
Przygody w podró1y powietrznej p nad lodami. 
Wydanie 3-cie z 6 ilustracjami 
W. SZYNDLERA 


W LADYSŁAW UMIŃSKI 


Jest to historja małego Japończyka, któ. 
remu przy urodzinach dano imię Miko. Do- 
wiadujemy się z_niej o życiu rodzinnem Ja- 
ponji, sposobach wychowywania dzieci, gospo- 
darce domowej, pożywieniu, zabawach, uro- 
czystościach rodzinnych i narodowych, tea- 
trze japońskim, szkołach, obyczajach i zwy- 
czajach japońskich. Pod formą zatem bardzo 
interesującego opowiadania autor umieścił 
w kI:!iążce wiele wiadomości rzeczowych 
o JaponjJ, łącząc tym sposobem piękne z po- 
żytecznem. 
'-- --:':'K SIąfk a,:wydana jest "starannie,') na pięk- 
nym i trwałym !-,papierze, 
;!Aw twardej okła- 
dzince i ozdobiona sześcioma rysunkami st. 
Biedrzyckiego (Przegląd Bibljograficzny, 
Nr. 24 - 1924). 


\ Wybór powieści dla Dlłodzie.
y. wyd. jub. t. Xl) 
Str. 248. Cena zł. 5.- 
Interesujące przygody trzech podróżui- 
ków do bieguna południowego są treścią 
powieści p. t. "Balonem do bieguna". Wśród 
członków tej wyprawy znajduje się Polak, 
inżynier i wynalazca udoskonalonego balonu 
sterowego. Szalona podróż, której prasa 
amerylcańska przepowiadała smutny koniec, 
kończy się zupełne m zwycięstwem jej uczest- 
ników. Zwycięstwo to zawdzięczać należy, 
wspaniałemu wynalazkowi naszego rodaka. 

.4 lecz w znacznej mierze również heroicznemu 
:-' 
 poświęceniu starego sternika, nie wahające- 
g_, '..;,'....9 
, :.,.' 'lit. 
 ' 
. :

 


- " 
_ ¥fil 
-, -'
 I 
'1r:"#
 

 


ł> 
j 


------ - 


CEDfTlłN£R I WOU'f- W'l.RSZAWA 


W GŁĘBINACtl OCEANU 
Powieść. fantastyczna 
Wydanie 3-cie z 6-ma iImtracjami 
l_W. HŁADKlEGO 
(Wybór powieści dla'_młodzie1y, wyd. jubil. t. XIV-XV.) Cena zł. 8:= 
Tr€ścią tej powieści fą nader ciekawe 
zdarzenia, jakie zaszły w czasie podróży uczo- 
nych i inżyniHów francuskich do bieguna 
północnego, odbytej po większej części na 
statku podwodnym. Powieść ta pomYFło- 
wością szczegółów, zarówno jak i ujęciem 
całości, nie ustępuje, a w wielu miejscach 
naw€t przewyższa podobne opowiadania auto- 
rów obcych. StaDowi ona pożytecznr na- 
bytek literatury dla młodzieży (Przegląd 
Bibljograficzny, Nr. 23 - 1924). 
'V książce tej opowiada Umiński o zdo- 
byczach na polu żeglugi podmorsldej, wpla- 
tając te wiadomości zręcznie do fabuły. Ma- 
luje także ciekawą postać głównego bohatera, 
Kornela de Convielle, 
tóry z myślącego o za- 
bawie młodzieniaszka staje się inicjatorem 
i przyczJ nia się w głównej mierze do urze- 
czywistnienia wyprawy. 


Str. 245 + 1 nlb. 


'1" - - -..... 1iiti - , '1 
ł;W QŁ-eBIN4.:CR;\ 
l! o CEAM t 1 't 
ł ," 
1\<
'lj
t:1 
I. ..
 '.,-,- ."
\ 

:'
;

 


- !'>9 .J  


ZOFJA URBANOWSKA 
KSIĘŻNICZKA 
Powieść dla dorastających panienek z 8 ilustracjami 
KS. KOŹMlŃSKIEGO. 


i 

A' 
'fr" 


Str. 


Wydanie 8. 


Cena zł. 9.- 


t )

-> 


W r. 1882 przełożone zakładów na- 
ukowych ŻE:ńskich w Warszawie, pragnąc 
uczcić pamięć zgasłej właśnie wówczas 
ś. p. Pauliny Krakowowej, jednej z twór- 
czyń naszej literatury pedagogicznej, 
ogłosiły konkurs na powieść dla młodzie- 
ży, przedstawiającą "obraz dziewczęcia 
i wzór dor zalej kobiety na tle stosunków 
społecznych, potrzeb chwili bieżącej i wy- 
magań zdrowo pojętego postępu". Laureat- 
ką tego konkursu była Zofja Urbanow- 
ska, utworem nagrodzonym - "Księżnicz- 
z naj popularniejszych powieści polskich eUa 


ka", która stała się odt!\d jedną 
dorastaj ą cych dz i ewczą t. 


MARJA WERYHO 


'= ,
",=", 7: , 

 ')<\hiM:JACI!" I 


" 


NA WAKACJACII 


Opowiadanie dla dzieci od lat 8-12 
z 8 ilustracjami i barwną okładką 
W. ROMEYKÓWNY. 


...
 


Str. 194 


Cena zł. 5.50 rj,
 

 ' l.: 
. ..-: ; 
. ' 
, , i 
 " 
I i.. .' '. 'cr 
.... * '. 


Książki Marji Werybo dla dzieci i młodzieży 
cieszą się już ustaloną opinją, dzięki doskona- 
łej znajomości psychiki dziecięcej i umiejętności 
przemawiania do niej, Jaką Lawsze odznacza 
się ich autorka. - 
Najnowsza jej książka- "Na wakacjRch"- 
ma w souie te wszystkie walory, to też zyska 
sobie licznych czytelników wśród młodego po- 
kolenia, zw Jaszcza zaś panienek w wieku od 
8 -12 lat. 
Historja wakacyj, spędzonych przez małą pensjonarkę Nacię oraz Jej 
koleżankę w domu ukochanych dziadków-majątku w Pińszczyznie- ciekawe 
opisy tej, w stosunkach polskich niemal egzotycznej krainy, przygody, ciep- 
ło, bijące z kart książki, składają się na godną polecenia całość. 
Rysunki w. Romeykówny, ilustrujące książkę, odznaczają sję subtelnością 
i przemówią do wyobraźni dziecięcej (Przegląd Bibljograficzny. "Co czytać" 
Nr. 12-1927). 


: ;: 


I{:'>'. . *i;

,: 

r A,' . 


4 


- 60 - " y -.L 
 (
- 

Q ;

 
; 


 :;:
 ;
 . 
.,,' <-., 
,/-:,\,;i;
J:'\\'
:'


': 

::'._ _' 
. - '-- łf-t.,
 J, "'. . -.--..' ." 
'" :.- - 
 -:- 
_. ..{) 

., . ,I - '-- ,-' " " 
\:
_
 
___ 
 ({ -łf!!!' . !'\te . ;;:
 
 
iil

 :
 
i: 
'-:
"" 
.Q 
F
""' C:"!!;C - - -- 

':::- -
'- 


D \Y I E K S I Ą
Ż KI, 
KTÓRYCH NIE MOŻE 
BRAKOWAĆ W BIBLJO- 
TECE Mł-,ODEGO CZY- 
T E L N I K A. 


JULJUSZ VERNE 


20.000 MIL 
PODMORSKIEJ ŻEGLUGI 


Z 19 ilustracjami. Kart. zł. 


--

 :::-:
 -
-=----
- 


-' 


.r 

:? - 


-..r 


ł" 


"' . 
',- -) 
I ! 
; ,,j ,"-'-"$-. "I

_

;
; ","t., /-'" 
) 
-lł »?"" 
-"',. 
 ,'
. 
 
 -. & 
. 
 . -" _- - -rt''\i.---, I' ,"i lf ; 1i£2." 
 I - 

 'r. I !
" 
- ?

.)I st j,.1:fJ:; ł ;" f', 
cJ' - 
"'\
:1 J;.1: ,:. .."_ ,-
'. l.::
 . I " "łł' 

--.;; 


';t,
_,-
 ",_.,0 "J >--, . 
_. ' 
;
 

5i 

 

-
?
 


'''j. 


" 
"  

 
.
 

 C" 
" 
 

łj 


JULJUSZ VERNE 
WYSPA 
TAJEMNICZA 
Z 19 ilustracjami. Kart. zł. 


- 61 - " 


I 
r 


J. :\1. ZALESKA 
KSIĘŻNICZKA 
ATARZYNA 
Powieść dla dorastających panienek 


Cena zł. 5.20 


" -r-';', ..F . 
'.:
 ..;.... .',;
":..:;...... , 
f, >' . 
/-. l 


<; 
,', .':: 


Najuboższy w piśmiennictwie dla 
młodego wieku dział, a zarazem bo- 
d8j najtrudniejszy: książki dla dora- 
stających panienek, tak świetnie re- 
prezentowany w języku angielskim, 
i w naszej literaturze może wykazać 
się niewielu, ale wybornie odpowia- 
dającemi zadaniu utworami. Do nich 
należy .Księżniczka Katarzyna", nie- 
wielka objętością, zasługująca jednak 
przez swe zalety na uwagę powieść 
w opracowaniu J. M. Zaleskiej, te! 
do dziś niezastąpionej autorki dla 
młodzieży, która z niezwykłe m zro- 
zumieniem i odczuciem psychiki ka- 
żdego wieku umiała zwracać się 
zarówno do kilkoletnich dzieci, jak 
i do wstępujących w świat dziew- 
cząt. Mimo paru dziesIątków lat, 
dzielących nas od chwili ukazania 
się tej książki, nie straciła ona nic 
na swej wartości; wyczerpana przez 
długi czas, słusznie doczekała się 
wznowienia i dziś, j ak i wtedy, bę- 
dzie czytana z niesłabnącem zainte- 
resow
miem i rzetelnym pożytkiem. 


tr 


t (t'. 


kS
ĘZ:N l;r;;ZKA 
" .,ATAnZVNA. 


f'OWlt8t Q-I,A OOIł\!lnIĄf EJ 
'l\ł..OOZH:l.v 
 !I' ł'lł:ttoHllYł:}\ 
1; A!'Ii(łIF,;r '>KIEGO J M, lAUiSKII. 
WYO"'NIf. IJR:IJGlE "" ,_ RVUtOĄ: 


W'&'ł1S:l:AWA: 
.!'IAltlAro GE.fHrqł!l'UV\ I W9<.f't
A 
. ł(ł}Ąj(ÓW (L ł;ł:::.
ł:'fH-Nr
 I 1;Ptjł bis) . . . . . . . . . 


NA ORGANY. 


Zł. gr. 
2.- 


0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
'0.90 
0.90 


4.50 


NOWOWIEJSKI F. op. 31. Nr. ol Noel en Pologne (Boże Narodze- 
nie w Polsce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.80 
SURZYŃSKI M. op. 42. Rok w pieśni kościelnej. Preludja orga- 
nowe. Zeszyt II. Na melodjach pieśni kolędowych osnute 
(Edition Nr. 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.- 
. 


NA DWOJE SKRZYPIEC. 


JANISZEWSKA - NEBELSKA. Trzy kolędy. . . 


. . . . . . 


NA ORKIESTRĘ DĘTĄ. 
SIKORSKI J. Dwadzipścia kolęd, partytura (Polonia Nr. 65) . 


DO ŚPIEWU. 


BRZOZO'VSKI K. Kolędy. 1. "Bóg zawitał" na 3 głosy równe lub 
mieszane z towarzyszeniem organów (Caecilia Nr. 118) . 
2. "Niernasz, ach niernasz, nad tę gwiazdeczkę". Pastorałka 
na 2 głosy chłopięce łub żeńskie z towarzyszeniem organów 
(CaeciJia Nr. 115). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_ 3. "Przy-bieżeli do Betleem", na 4 głosy mieszane z towarzy- 
szeniem:organów (Caecilia Nr. 117). ......... 
4. "Przybieżeli do Betleem", na 4 głosy męskie z towarzy- 
szeniem organów (Caecilia Nr. 116) . . ., .... 
5. "Quem vidistis pastores". Kolęda na 3 głosy męskie lub 
mieszane z towarzyszeniem organów (Caecilia 
r. 114) . . . 
"Witaj Jezu" na 2 głosy cbłopięce lub żeńskie i chór czte- 
rogłosowy mieszany z towarze organów (Caecilia Nr. 119). 


0.70 


9.- 


:.
 0.90 


0.90 


0.90 


0.90 


V35  


- 63 - 


1.3!'> 


, ol 
BRZOZOWSKI K. "W żłobie leży" na 4 głosy mieszane z towarzy- 
szeniem organów (Caecilia Nr. 120) . . . . . . . . 
_ "W żłobie leży" na 4 głosy męskie z towarzyszeniem orga- 
nów (Caecilia Nr. 121). . . . . . . . . . . . . . . . . 
GARBUSIŃSKI K. "Sto kolęd" na 3 i 4 głosy męskie. Zeszyt l 
(Caecilia Nr. 145). . . . . . . . 
- Zeszyt 11 (Caecilia Nr. 146). . . . . . . . . . . . . . . 
(W każdym zeszycie po 50 kolęd). 
KAZURO ST. Dwanaście kolęd na chór mIeszany a capella. Party
 
tura (Caecilia Nr. 150). (Polska pieśń ludowa, zesz)'t V). . . 
KITTEL FR. "Kolęda" (Jakaż to gwiazda prześliczna) na 4 głosy 
mieszane z towarzyszeniem organów (Caecilia Nr. 86). . . . 
KROGULSKI J. "Kolęda" - ("Hej, bracia, czy śpicie") na chór 
męski lub mieszany z towarzyszeniem organów (Caecilia Nr. 60) 
MASZYŃSKI P. "Dwie' kolendy": 1. "Cicha noc, święta -
noc", 
2. "Modlitwa dzieci". . . . . . . . . . . . . . . . , 
"Lirnik". Zbiór utworów na głosy mieszane. Tom nI, zeszyt 
IV: 20) RZEPKO W. "Bóg się rodzi", 21) RZEPKO W. "Lulaj- 
że, Jezuniu., 22) RZEPKO W. "Anioł Pasterzom mówił", 
23) MASZYŃSKI P. Kolęda "Pastuszkowie wszyscy społem", 
24) RZEPKO W. "Przybieżeli do Betleem pasterze" 
MIŁEK ;H. Msza pasterska ku czci Bożego Narodzenia, na 4 głosy 
mieszane z tow.organ9'v. - artytura (Caecilia Nr. 62). . . . 

-T 

 
 
MONIUSZKO S. Kolęda. "My przed wami", duet, słowa L. Kondra- 
towicza . . . . . ... . . . . · . . . . . . . . . · 
NOWOWIEJSKI F. DwanaścIe kolęd. 1. Bądź pochwalon. 2. Jezusek 
czuwa. 3. Oj, luli, Jezuniu. 4. Stara kolęda z XV wieku 
(Niech brzmi chwała w kościele. - Resonat in laudibus). 
5. Kolęda z XVI wieku (A czegóż mój Jezus tak ubogo leży). 
6. Kolęda z XVII wieku (Bracia, siostry posłuchajcie). 7. Stara 
kolęda z roku 1609 (Dzieciątko się narodziło). 8. Gdy się Chrys- 
tus rodzi. 9. Dzi::;iaj w ,Betleem. 10. Z narodzenia Pana idzień 
dziś wesoły. 11. Witaj, Jezu ukochany. Na chór mieszany (Cae- 
cilia Nr. 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
RZEPKO W. Jasełka (Szopka) w muzyce (solo, duety i chóry) 
(Caecilia Nr. 133). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 nowych .melodyj kolędowych na harmonjum lub .
organy, 
albo sam fortepian z dodaniem tekstu (z kolorowym tytułem) 
(Caecilia Nr. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 dawnych kolęd na melodykon lub fortepian albo-;; na 4 
głosy mieszane ze śpiewnika Adolfa Rzepko. Partytura 
z tekstem. . . . . . . . . . . . . . . . 
(Caecilia Nr. 39). 4 głosy po 0,90 ........... 
(Caecilia Nr. 40). Tek. 
ielnie. . . . . . . . . . . . 
WALEWSKI-W ALEK B -ii Kolędy staropolskie (9 kolSd). 
Na chór męski. . . \ 1\.' 
 " . . · 

 \\.. 
 " 

 .....\:t as , 

).' - t4 
. D .. 

 4t. ",'
.'\': 
.J.."

' 


1.3!'> 


1.35 


1.50 
1.50 


1.10 


1.80 


2.25 


0..50 


2.50 


4.50 


1.80 


1.80 


3.- 


2.- '- 
2.- 
3.60 
0.30 


3.!'>0 ol 
BRZOZOWSKI K. "W żłobie leży" na 4 głosy mieszane z towarzy- 
szeniem organów (Caecilia Nr. 120) . . . . . . . . 
_ "W żłobie leży" na 4 głosy męskie z towarzyszeniem orga- 
nów (Caecilia Nr. 121). . . . . . . . . . . . . . . . . 
GARBUSIŃSKI K. "Sto kolęd" na 3 i 4 głosy męskie. Zeszyt l 
(Caecilia Nr. 145). . . . . . . . 
- Zeszyt 11 (Caecilia Nr. 146). . . . . . . . . . . . . . . 
(W każdym zeszycie po 50 kolęd). 
KAZURO ST. Dwanaście kolęd na chór mIeszany a capella. Party
 
tura (Caecilia Nr. 150). (Polska pieśń ludowa, zesz)'t V). . . 
KITTEL FR. "Kolęda" (Jakaż to gwiazda prześliczna) na 4 głosy 
mieszane z towarzyszeniem organów (Caecilia Nr. 86). . . . 
KROGULSKI J. "Kolęda" - ("Hej, bracia, czy śpicie") na chór 
męski lub mieszany z towarzyszeniem organów (Caecilia Nr. 60) 
MASZYŃSKI P. "Dwie' kolendy": 1. "Cicha noc, święta -
noc", 
2. "Modlitwa dzieci". . . . . . . . . . . . . . . . , 
"Lirnik". Zbiór utworów na głosy mieszane. Tom nI, zeszyt 
IV: 20) RZEPKO W. "Bóg się rodzi", 21) RZEPKO W. "Lulaj- 
że, Jezuniu., 22) RZEPKO W. "Anioł Pasterzom mówił", 
23) MASZYŃSKI P. Kolęda "Pastuszkowie wszyscy społem", 
24) RZEPKO W. "Przybieżeli do Betleem pasterze" 
MIŁEK ;H. Msza pasterska ku czci Bożego Narodzenia, na 4 głosy 
mieszane z tow.organ9'v. - artytura (Caecilia Nr. 62). . . . 

-T 

 
 
MONIUSZKO S. Kolęda. "My przed wami", duet, słowa L. Kondra- 
towicza . . . . . ... . . . . · . . . . . . . . . · 
NOWOWIEJSKI F. DwanaścIe kolęd. 1. Bądź pochwalon. 2. Jezusek 
czuwa. 3. Oj, luli, Jezuniu. 4. Stara kolęda z XV wieku 
(Niech brzmi chwała w kościele. - Resonat in laudibus). 
5. Kolęda z XVI wieku (A czegóż mój Jezus tak ubogo leży). 
6. Kolęda z XVII wieku (Bracia, siostry posłuchajcie). 7. Stara 
kolęda z roku 1609 (Dzieciątko się narodziło). 8. Gdy się Chrys- 
tus rodzi. 9. Dzi::;iaj w ,Betleem. 10. Z narodzenia Pana idzień 
dziś wesoły. 11. Witaj, Jezu ukochany. Na chór mieszany (Cae- 
cilia Nr. 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
RZEPKO W. Jasełka (Szopka) w muzyce (solo, duety i chóry) 
(Caecilia Nr. 133). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 nowych .melodyj kolędowych na harmonjum lub .
organy, 
albo sam fortepian z dodaniem tekstu (z kolorowym tytułem) 
(Caecilia Nr. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 dawnych kolęd na melodykon lub fortepian albo-;; na 4 
głosy mieszane ze śpiewnika Adolfa Rzepko. Partytura 
z tekstem. . . . . . . . . . . . . . . . 
(Caecilia Nr. 39). 4 głosy po 0,90 ........... 
(Caecilia Nr. 40). Tek. 
ielnie. . . . . . . . . . . . 
WALEWSKI-W ALEK B -ii Kolędy staropolskie (9 kolSd). 
Na chór męski. . . \ 1\.' 
 " . . · 

 \\.. 
 " 

 .....\:t as , 

).' - t4 
. D .. 

 4t. ",'
.'\': 
.J.."

' 


1.3!'> 


1.35 


1.50 
1.50 


1.10 


1.80 


2.25 


0..50 


2.50 


4.50 


1.80 


1.80 


3.- 


2.- '- 
2.- 
3.60 
0.30 


3.!'>0 '\  ... ... _1L 


J 
! 
I 
t 
I 


.. .